KORT

KORT vandaag:
Debat over het nieuwe onbehagen, Amsterdam
Debat over nationaliteit en identiteit, Amsterdam
Website Vertrokken Gezichten
Website ZemZem
Manifestatie Generaal Pardon, Den Haag
Brief van Ons Pardon

KORT is een rubriek voor korte berichten, bijeenkomsten, verwijzingen, aanbevelingen. Het is bedoeld als service, niet als discussiebijdrage. Commentaren worden alleen bij uitzondering geplaatst.

Debat op DONDERDAG 5 OKTOBER, 20.30 uur
Routes of Routes
Een onderzoek naar verkiezingen, democratische facelift en kosmopolitisme.

Op 22 november gaat Nederland weer naar de stembus. De mediademocratie draait weer overuren en Den Haag reageert met gejaagde oneliners over complexe thema’s. Ondertussen groeit een nieuw onbehagen. Dit keer niet onder de man van de straat, maar onder de opiniemakers, wetenschappers en politieke geëngageerde. Die het hoogste woord hebben over hoe het anders moet in de Tweede Kamer verkiezingen. Zij voelen zich niet thuis in het folkloristische Nederland van Balkenende en het IJzeren land van Rita Verdonk.

Welke thema’s zouden de politieke agenda moeten beheersen? Welke vorm van leiderschap past het beste bij het Nederland van de 21ste eeuw? En niet te vergeten:Hoe om te gaan met de multiculturele en kosmopolitische conditie van 21e eeuw? Wat te doen met het dilemma van directe democratie en de verleiding van populistische politiek? Kan een Linkse regering andere maatschappelijke koers in beweging beringen?

Over deze vragen en het nieuwe onbehagen spreken Hans Boutellier,(directeur van Verwey-Jonker Instituut),Bas Heijne (essayist/ columnist), Mei Li Vos (tweede kamer kandidaat PvdA)en Mohammed Benzakour (schrijver). Onder leiding van Michael Zeeman.

DeBalie, kleine-gartmanplantsoen 10 Amsterdam
Reservering: 020-5535100
www.debalie.nl

**********************************************
Debat: Nationaliteit en Identiteit, 4 oktober, om 20 uur in de Balie in Amsterdam, Groen Links

Wat moet het Nederlanderschap inhouden in tijden van vervagende grenzen? Hoeveel moeten Nederlanders delen, oftewel: wat is onze nationale identiteit? Hoe problematisch is het dat nationaliteit en identiteit niet meer altijd samenvallen? Hoeveel ruimte is er voor andere (groeps)identeiten? Heeft de Nederlandse nationale identiteit behoefte aan nieuwe symbolen? En wat zouden die nieuwe symbolen kunnen zijn? Deze vragen staan centraal in het debat op 4 oktober, om 20 uur in de Balie in Amsterdam

Balkenende kon op hoon rekenen toen hij aan het begin van zijn eerste ambtsperiode sprak over ‘gedeelde normen en waarden’. Inmiddels gaat het publieke debat, ook binnen links, over ‘een gedeelde nationale identiteit’. Tradioneel heeft links moeite met nationale symbolen. De vlag mocht op weinig sympathie an sich rekenen. Tegenwoordig zien verlichte gemeenschapsdenkers als Jan Marijnissen en Paul Scheffer in nationale symbolen wel degelijk aanknopingspunten voor een nieuwe gezamenlijkheid. Het Nederlands paspoort – nog maar kort geleden niet meer dan een reisdocument – krijgt een migrant nu op NaturalisatieDag. De driekleur wordt er ‘gratis’ bijverstrekt. Op voorstel van de SP wordt gewerkt aan een Nationaal Museum.

Met: Farah Karimi (GroenLinks), Hans Dijkstal (voormalig VVD-partijleider), Hendrik Jan Schoo (publicist o.a. de Volkskrant), Sjoerd de Jong (NRC Handelsblad), Nausicaa Marbe (schrijfster en publiciste o.a. de Volkskrant)

De toegang is 3 euro. Op vertoon van de Helling (tijdschrift) is toegang gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aysel Sabahoğlu (asabahoglu@groenlinks.nl), stafmedewerker van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks, of met Jelle van der Meer, hoofdredacteur van De Helling. Reserveren kan op de website www.debalie.nl of door even te bellen met De Balie, telefoonnummer 020-5535100.

*******************************************
Zie ook de website Vertrokken Gezichten. Actie naar aanleiding van de Schipholbrand.

*********************************************
Voor de bijeenkomst over Irak ben ik met deze Kort rubriek te laat, niet om even aandacht te vragen voor het Irak nummer van Zemzem. Voor de vaste bezoekers van dit weblog sowieso een dikke aanrader om bij te blijven. Helder blad, veel gedegen maar niet te zwaar geschreven informatie over het Midden Oosten en af en toe prettig prikkelend.

ZemZem brengt in elk nummer een uitgebreide en gevarieerde verzameling artikelen: van achtergronden tot actualiteiten, van wetenschap tot opinie, van literatuur tot internetcatalogi. In elk nummer wordt bovendien speciale aandacht besteed aan een specifiek thema.

Word nu abonnee voor maar €22,50 per jaar en ontvang een welkomstgeschenk. Ga naar www.zemzem.org en vul het online–inschrijfformulier in.

***********************************************

Manifestatie 4 november, Generaal Pardon, Den Haag

Scholen, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, bekende Nederlanders, politieke partijen en bijna alle gemeenten in Nederland hebben zich uitgesproken voor een pardon regeling voor de asielzoekers die al meer dan vijf jaar in Nederland verblijven.

Gezien de nieuwe politieke situatie lijkt het ons goed om nog één keer voor de verkiezingen, samen met alle mensen die zich in de afgelopen periode hebben ingezet voor deze groep, de politiek op te roepen een oplossing te vinden voor de 26.000 vluchtelingen.

Op zaterdag 4 november willen we een manifestatie houden op Het Plein in Den Haag tussen 14.00 uur en 16.00 uur waar we met veel mensen willen laten zien dat deze klasgenoten, buren, vrienden, bekenden hier horen en niet meer gemist kunnen worden. Hiervoor is van belang dat we met veel organisaties deze manifestatie ondersteunen.

Vandaar dat ervoor gekozen is een breed motto te hanteren:

*Kies voor een humaan asielbeleid: een generaal pardon nu!*

* *De manifestatie wordt georganiseerd door:

Defence for Children International, VluchtelingenWerk Nederland,
Vluchtelingencordon Friesland, Stichting 26.000 gezichten, Van Harte Pardon Noord, Prime, Genoeg is Genoeg, Keer het Tij, Stichting Een Royaal Gebaar, Stichting LOS.

Wij hopen op een grote opkomst en daarmee op uw aanwezigheid,

Voor meer informatie: AliceBeldman en Petra Schultz,
ASKV Steunpunt Vluchtelingen, tel. 020-6272408

*****************************************
Ons Pardon.
Brief aan de Tweede-Kamerfracties en de besturen van de Nederlandse politieke partijen

24 september 2006

Geachte heer, mevrouw,

Wij, leden van het Comité van Aanbeveling van Stichting Ons Pardon, richten ons tot u met de dringende oproep om een pardonregeling voor lang in Nederland verblijvende asielzoekers te helpen realiseren.

Duizenden mensen die voor de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet op 1 april 2001 naar Nederland zijn gekomen, hebben recentelijk te horen gekregen dat ze terug moeten keren naar hun land van herkomst, met hun eventuele kinderen. Velen van hen moeten het thans stellen zonder enige vorm van ondersteuning door de overheid.

Deze mensen verblijven zo lang in Nederland – soms meer dan tien jaar – mede ten gevolge van inefficiëntie van uitvoeringsinstanties en keuzes van de overheid. De IND liet na de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet de oude zaken jarenlang liggen. Tegelijk werd de ‘driejarentermijn’ afgeschaft, de hardheidsclausule die mensen bescherming bood als de overheid in gebreke bleef.
Anderen hebben een tijdelijke verblijfsvergunning gehad, die werd ingetrokken omdat de veiligheidssituatie in hun land van herkomst verbeterd zou zijn.

Kunnen deze mensen wel terugkeren, en veilig terugkeren? Dat wordt veel te gemakkelijk aangenomen. De vrees voor terugkeer van mensen uit landen als Afghanistan en Congo is maar al te
begrijpelijk, zeker als deze mensen er na vele jaren geen netwerken meer hebben die bescherming kunnen bieden. En is het redelijk om te eisen dat deze mensen terugkeren, ongeacht de tijd die ze in Nederland hebben doorgebracht, ongeacht hun mate van geworteld-zijn in de Nederlandse samenleving? Wij vinden van niet, en we vinden hierbij internationale mensenrechtenorganisaties en -instanties (zoals de Raad van Europa en het VN-kinderrechtencomité) aan onze zijde.

De situatie van de ‘oudewetters’ vormt een sociale tragedie van ongekende ernst en omvang in het na-oorlogse Nederland. Gemeenten, kerken, scholen, maatschappelijke organisaties en individuele burgers zien de gevolgen van het beleid van dichtbij, en verbazen zich erover dat zoiets in ons land kan gebeuren. Dit verklaart het feit dat een initiatief als Ons Pardon in Wageningen kan rekenen op de steun van velen, van kerken tot sportverenigingen, van het gemeentebestuur tot meer dan
duizend donateurs. De wijze waarop de Nederlandse overheid omgaat met de ‘oudewetters’ wordt door vele Nederlanders als onrechtvaardig en hardvochtig gezien.

Het probleem zal niet vanzelf verdwijnen. Dat is ook de inschatting van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die daarom heeft aangedrongen op een pardonregeling. Naar onze mening is een pardonregeling niet alleen de meest efficiënte oplossing van het probleem: een dergelijke regeling is ook op zijn plaats om uit te drukken dat dit wat gebeurd is, nooit had mogen gebeuren.
Het zou beschamend zijn om mensen die mede ten gevolge van het handelen van de overheid ernstige psychische of lichamelijk schade hebben opgelopen, nog eens in de positie van smekelingen te brengen; om hen bijvoorbeeld te laten aantonen dat hun situatie inmiddels ‘schrijnend genoeg’ is.
Als een pardon uitblijft, zal een beleid dat als ‘streng maar rechtvaardig’ wordt geafficheerd, in de ogen van vele burgers zijn geloofwaardigheid verliezen.

Met waardering stellen wij vast dat drie partijen een pardon voor de zogenoemde ‘oudewetters’ in hun ontwerpprogramma hebben opgenomen. Wij spreken de hoop uit dat deze partijen na de verkiezingen, of ze nu in de regering of in de oppositie belanden, voet bij stuk zullen houden, en niet toestaan dat er wordt afgedongen op de pardonregeling. Wij roepen hen ook op om coulance te betrachten bij het formuleren van uitzonderingen. Laat kinderen niet de prijs betalen voor wat hun
ouders eventueel kan worden aangerekend.

We constateren dat andere partijen niets zeggen over een pardon in hun programma, of een zeer magere variant, die nauwelijks de naam van een pardon verdient, voorstaan.

Wij roepen het kader en de leden van deze partijen op om de feiten onder ogen te zien. Wij roepen u op om de discussie over het pardon niet aan te grijpen voor politieke profilering. Daarvoor is de zaak te ernstig. Wij zijn van mening dat geen enkel uitgangspunt – of dat nu christelijk, conservatief of liberaal is – zich verzet tegen het doen van dat wat vanuit het oogpunt van menselijkheid en rechtvaardigheid dringend geboden is.

Kortom, wij vragen u om van deze pardonregeling geen politieke twistappel te maken, en geen onderwerp van onderhandelingen. Wij zelf hebben over veel zaken verschillende opvattingen. Maar
we zijn het hierover eens: de pardonregeling voor de oudewetters dient er zo snel mogelijk te komen, in de naam van de menselijkheid.

Wij hopen dat wij op u mogen rekenen.

Hoogachtend,

Ineke Bakker, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland
Margreeth de Boer, voormalig minister van Volkshuisvesting
Hanneke Groenteman, journaliste en programmamaakster
Aad van den Heuvel, programmamaker
Denise Jannah, jazz-zangeres
Anton van Kalmthout, hoogleraar straf-en vreemdelingenrecht
Cees Karssen, voormalig rector magnificus van Wageningen Universiteit
Anja Meulenbelt, schrijfster en lid van de Eerste Kamer
Arie Romein, predikant
Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht
Ed van Thijn, lid van de Eerste Kamer
Manon Uphoff, schrijfster
Bert de Vries, voormalig minister van Sociale Zaken
Anton Westerlaken, voormalig voorzitter CNV