Multiculturalisme en racisme (4)

In de vorige aflevering had ik het over de neiging om een absoluut verschil te maken tussen de positie van moslimvrouwen en van autochtone vrouwen. Je kunt, om het voorafgaande te illustreren, dat wat schematisch neerzetten.
Van de autochtone bevolking blijkt een overgrote meerderheid te denken dat moslimvrouwen door moslimmannen worden onderdrukt. Slecht behandeld, achtergesteld, vaak zelfs mishandeld. In de beeldvorming wordt dat vaak als een absoluut verschil gezien. Autochtone vrouwen zijn geemancipeerd. Moslimvrouwen zijn ongeemancipeerd. In schema:

In werkelijkheid kunnen we het hoogstens hebben over een verschil in gemiddelden, zoals in het schema hieronder.

1. Er zijn grote verschillen in mate van emancipatie (bijvoorbeeld afgemeten aan economische zelfstandigheid) onder autochtone vrouwen.
2. Er zijn grote verschillen in mate van emancipatie onder moslimvrouwen of migrantenvrouwen.
3. Die verschillen zijn bovendien niet statisch. Er zijn al op meerdere vlakken grote verschillen te zien tussen eerste en tweede generatie migranten.
4. Het gemiddelde verschil in emancipatie tussen autochtone en migrantenvrouwen is zich aan het verkleinen.

In het anti-moslim beeld worden om te beginnen de verschillen verabsoluteerd, de focus is op dat deel van de migrantenvrouwen die geheel rechts in het schema staan. En als het om de autochtonen gaat is de focus precies aan de andere kant. Bovendien wordt de achterstand vaak niet geweten aan de migratie, aan het gegeven dat veel migranten oorspronkelijk afkomstig zijn van het platteland, sociaal-economisch uit de lagere bevolkingsgroepen afkomstig zijn, vaak weinig opleiding hebben gehad, maar aan de noemer waarop ze tegenwoordig bij elkaar worden opgeteld: moslims. Het moet dus liggen aan de islam.

(Je kunt daarmee ook zien hoe problemen worden geschapen door de termen die we kiezen. Eerst hadden we het over gastarbeiders en migranten, toen over allochtonen, waarmee mensen die al dachten Nederlander te zijn opeens weer werden teruggeprojecteerd als ‘vreemd’, eigenlijk buitenlanders. En vervolgens werden met name de Nederlanders van Turkse en Marokkaanse afkomst samengevat onder de term ‘moslims’. Waarmee ook de problemen die ze kunnen hebben als migranten als haast vanzelfsprekend worden gezien als een gevolg van hun religie, ook als het daar heel weinig mee te maken hoeft te hebben. Ik pleit er dus erg voor om na te blijven denken welke woorden we op welk moment en in welke context gebruiken. Soms gaat het over moslims, soms gaat het over migranten – ook al gaat het daarbij over dezelfde mensen)

Neem het punt van mishandeling en geweld binnenshuis. Dat is een probleem. Er zijn numeriek meer migrantenvrouwen aanwezig in Blijf van m’n Lijf huizen dan autochtone. Dat is dus wel degelijk een zorg, en daar moet aan worden gewerkt (Daar wordt ook aan gewerkt). Maar net als bij het vorige schema:
1. Ook autochtone vrouwen worden nog steeds mishandeld, al weten die zich inmiddels beter te weren, weten de weg naar politie en hulpverlening beter, zijn vaker economisch zelfstandig, en hebben geen extra problemen als de afwezigheid van een zelfstandige verblijfsvergunning.
2. Ik schat in dat mishandeling al veel minder voor gaat komen onder de tweede generatie migranten.
Ook hier is er dus geen sprake van een absoluut verschil, alleen een verschil in gemiddelden, en het is niet statisch. Zo is er jaren terug ook sprake geweest van een oververtegenwoordiging van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen in de vrouwenopvang. Dat gaat dus, naarmate het emancipatieproces voortschrijdt, nog veranderen.

Voor mensen die langer werken op het terrein van vrouwenmishandeling is het duidelijk dat er zelden sprake is van een enkele oorzaak. (Ik heb het daar al eerder over gehad, zie bijvoorbeeld bij eerwraakmoord en bij de angst voor de migrant (4)). Het is vaak een samengaan van verschillende factoren: meerdere problemen in een gezin, een man die zich op andere terreinen vernederd voelt, afhankelijkheid en isolement van de vrouw, verschuivende gezagsverhoudingen tussen de seksen, en in een bepaalde mate kan religie daarbij ook een rol spelen, wanneer zowel man als vrouw menen dat slaan is toegestaan, zoals nog geen generatie geleden ook christelijke vrouwen en mannen dachten dat een man het hoofd was van het gezin en zijn rechten kon doen gelden desnoods met fysiek geweld. Ik ken de tijd nog dat je als vrouw niet van een meppende man afkon tenzij hij je werkelijk het ziekenhuis in had geslagen. Het is nog niet zo lang geleden.

Kortom, ook hier geldt: de beeldvorming dat mishandeling het gevolg is van de islam, of een specifiek kenmerk is van de islam, is onjuist, misleidend, contraproductief en helpt de vrouwen zelf alleen maar van de regen in de drup. Want wie het gevoel heeft, behalve geslagen te worden, ook nog als moslima als achterlijk gezien te worden – het is dus ook nog je eigen schuld, zal de stap naar de autochtone hulpverlening, naar de politie, of naar opvang niet makkelijk maken. Vaak komt daar ook nog het gevoel van verraad aan de eigen achterban bij, het gevoel dat je de vuile was niet buiten mag hangen. En, kijk maar even naar sommige autochtone reacties op dit weblog ook niet een onterechte angst, want mishandeling van migrantenvrouwen wordt ook ingezet als wapen om de gehele gemeenschap en het geloof in diskrediet te brengen. Het gevolg is, onder andere, dat veel moslimvrouwen te lang wachten met hulp inroepen, en pas bij hun mishandelende man weggaan als de problemen al heel hoog zijn opgelopen.

Nog even een klein verhaaltje om dat te illustreren. Ik heb een paar jaar gewerkt in de landen van het voormalige Joegoslavie, en gaf daar met collega’s trainingen op het gebied van geweld in gezinnen, aan vrouwengroepen, hulpverleners, politie en justitie. Een groep waar we mee werkten waren Roma vrouwen. Roma worden binnen de Balkanlanden ernstig en vergaand gediscrimineerd. Dus zou een Roma vrouw die door haar man werd mishandeld wel drie keer nadenken voor ze haar man aan zou geven bij de politie, omdat ze kon weten dat hij dan geen eerlijke behandeling zou krijgen en waarschijnlijk voor lange tijd de gevangenis in zou draaien, anders dan bij autochtone mannen die zo weer vrij gelaten werden. Ze zat dus altijd klem tussen haar eigen behoefte aan veiligheid en de loyaliteit aan de gediscrimineerde Roma’s voor wie de politie de vijand was. De problemen moesten dus wel heel erg opgelopen zijn voordat je als vrouw de stap nam om je man aan te geven, en dan liep je nog het risico dat je eigen achterban je uit zou maken als een verraadster die een Roma man uitleverde aan de gehate politie. Dat deed een vrouw meestal pas wanneer ze ook bereid was om haar gehele gemeenschap de rug toe te keren. En waar moest ze als Roma vrouw, zonder netwerk, en zonder middelen, in een racistische samenleving, dan naar toe?
De les die ik daar heb geleerd, is dat je in veel gevallen moet werken aan verschillende vormen van discriminatie tegelijk. In de Balkan moesten we ook werken aan het racisme van de politie, en van de autochtone samenleving, als we mishandelde vrouwen binnen gediscrimineerde minderheden werkelijk wilden helpen. In een wat minder extreme mate geldt hetzelfde ook hier.

Deel 5, zie hier

19 gedachten over “Multiculturalisme en racisme (4)

 1. Helemaal mee eens en zelfs zou ik nog een stap verder willen gaan dat emancipatie ook alles te maken heeft met rechten, gevoelens en status van mannen. De echte emancipatie gaat over mensen in mijn ogen, ik zit echt te wachten op een samenstelling van individuen die veel globaler kijken en boven al die afleidende materie gaan staan. Individu hoeft niet associaal te zijn, integendeel. Nu word de term gezin “hoeksteen” van de samenlevig gehanteerd maar in mijn visie bestaan hoehstenen helemaal niet. Het zijn “stenen” die uit vrije wil kiezen om op de hoek te gaan liggen. Als je een mens op die manier benaderd is de “muur” van een huis net zo belangrijk. In het huidige denken en politiek is het huis wel heel tochtig geworden omdat de stenen die op de hoek liggen blijkbaar belangrijker zijn. Echte vrijheid betekend keuzes hoe je samen dat huis op wil bouwen tot een warm geheel waarbij niemand gemist kan worden en ook de vrijheid, dan wel en dan niet op de hoek te liggen, je als mens niks minder maakt. Ik blijf van mening dat de hele materie waar je over spreekt qua “vreemdelingen” een prachtige afleidingsmanouvre is geweest. Nederland moet een prachtige broedplaats blijven voor keuzes en vrijheden voor iedereen, mensen wegtreiteren kun je ook vervangen door ervaring te delen en mee te kijken naar oplossing bv ook in het land van herkomst. Je kunt ook zo rijk worden van al die invloeden en ervaringen, tenminste ik wel.

 2. Leuk, die grafiekjes, maar voor weinigen een echte eye opener denk ik en ze zeggen ook weinig over de feitelijke realiteit. De vraag waar het echt om gaat is natuurlijk: hoe ver liggen de gemiddelden uit elkaar, en wat is de oorzaak daarvan.
  Verder: mensen die beweren dat DE islam niet bestaat, kunnen ook niet beweren dat de islam niet de oorzaak is. Er zijn in dat geval nl. meerdere islam interpretaties en sommigen daarvan zijn wel een belangrijke oorzaak. En iets dat zich zo makkelijk leent om daarvoor gebruikt/misbruikt te worden mag ook met de nodige argwaan worden bejegend.

 3. Naar aanleiding van je verhaal over de Romas wil ik ook een voorbeld geven over een gebeurtemis die ik hier (palestijnen binnen Israel) heb meegemaakt. israel is een westers land, en ook hier zegt men dat mishandeling binnen de moslim gemeenschap, arabieren, meer voorkomt. Ook hier zie je dat vrouwen niet zo snel naar de politie lopen, doen ze dat toch dan is het inderdaad de politie die er of neit op reageert, men verklaart eht met “ach, zo zijn die moslims, arabieren nu eenmaal”, en de vrouw vervolgens weer terugsturen naar haar familie, waardoorze nog meer gevaar loopt. men ziet het als een traditioneel iets,. Zo ook de zus van mijn schoonzus, haar naam was Aglas. Aglas was getrouwd in een ander dorp, en regelmatig kwam ze bont en blauw naar haar eigen familie terug, die hebben gedaan wat ze konden, maar uiteindelijk is Aglas doodgeslagen door haar man. vreselijk. De politie kwam er aan te pas, en hebben haar man gearresteerd. maar na twee dagen liep hij weer vrij rond. waarschijnlik heeft hij iets ze omgekocht of zoiets.Nooit aangeklaagd, de familie heeft geprobeerd om haar zoontje te krijgen, maar de rechter heeft bepaald dat die bij de vader bleef.De politie wist van te voren dat er problemen waren, hebben daar nooit op gereageerd, of haar gewoon weer terug gestuurd, waardoor haar situatie nog moeilijker werd.
  Door de politie en hulpverleners hier werd het als tamelijk normaal gezien dat arabische vrouwen mishandeld werden, en ze werden en worden weinig gesteund in hun strijd tegen geweld.
  Als het een joodse Israelische vrouw was geweest, dan was daar heel anders op gereageerd. Dioe was wel serieus genomen, en daar was voor gezorgd. Dit verhaal van Aglas is 10 jaar geleden gebeurd, en tot de dag van vandaag bemoeit politie en andere autoriteiten zich weinig of niet met huiselijk geweld binnen de Arabische gemeenschap.

 4. Ik kan het absoluut niet geloven dat jouw verhaal echt kan gebeuren. Waarom doet de politie niks? Waar zijn ze dan nog voor?

 5. Reactie op trs 2:

  een religie of welke ideologie dan ook: zodra deze zijn humaniteit verliest, is het bij wijze van spreken ‘een bron zonder water’ . Ik denk overigens wel dat mannen die hun vrouwen mishandelen op basis van het geloof, zeer zeldzaam zijn. Wat wel een belangerijke oorzaak is : het hier genoemde ‘niet straffen van de daad’.
  Daarom denk ik dat het heel goed zou zijn als moslimgeleerden aandacht zouden geven aan dit fenomeen, vooral het straffen van zo een daad zou prioriteit moeten hebben, niet alleen in woorden maar ook in daden. Vrouwenmishandeling komt te vaak voor om genegeerd te worden, ga niet zoeken in religie als oorzaak, maar probeer religie te gebruiken in de strijd tegen vrouwenmishandeling.

 6. reactie op 5.

  “Ik denk overigens wel dat mannen die hun vrouwen mishandelen op basis van
  het geloof, zeer zeldzaam zijn.”

  Ik kan niet in de hoofden van mensen kijken. Ik kan alleen het (statistische) verband zien (of het ontbreken ervan) tussen gedrag van (groepen) mensen en de overeenkomsten (binnen die groep) vwb. levensovertuiging, achtergrond, opvoeding, herkomst etc. Religie (oa.) is van grote invloed op de cultuur, cultuur is het geheel van opvattingen en daaruit voortvloeiende handelingen. De bewering dat de relatie tussen religie en gedrag er niet zou zijn lijkt me onhoudbaar. Dat geldt ook voor de relatie tussen religie en de houding tov. bv. vrouwen en andersdenkenden. Dat jij en ik zo niet denken en handelen wil niet zeggen dat dat voor anderen niet wel het geval zou kunnen zijn. Kijk ook naar de geschiedenis van nederland zelf, en de houding tegenover vrouwen 50 of 100 jaar geleden. Kijk naar de landen waar religie diep in de cultuur is geworteld. Zie je geen verbanden?
  Misschien is het wishful thinking om te denken dat het verband er niet is. Bovendien: mensen die roepen dat het niet aan de religie maar aan de man in het algemeen ligt (bv. Femke Halsema) zijn natuurlijk helemaal de weg kwijt.

 7. Inderdaad, TRS, afkomst, opvoeding, vergeet niet sociaal-economische omstandigheden, oorlog, ophoping van problemen, en nog veel meer, waaronder ook religie. Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar geweld tegen vrouwen. Wat duidelijk is dat de daders van geweld in gezinsverband voor 80% uit mannen bestaan. En dat geweld tegen vrouwen voorkomt in alle klassen en in alle godsdiensten en in alle landen en dus ook bij mensen die in het geheel niet gelovig zijn. Femke Halsema is dus (op dit punt) de weg niet kwijt, ze heeft haar huiswerk gemaakt. Wat iedereen kan doen die de moeite wil nemen.

 8. “En dat geweld tegen vrouwen voorkomt in alle klassen en in alle godsdiensten en in alle landen en dus ook bij mensen die in het geheel niet gelovig zijn.”

  Dit is het type nietszeggende uitspraken waarmee weblogs als dit worden volgeschreven. Of uitspraken als “ik ken persoonlijk enkele mensen die…” etc. etc. Het tegenargument luidt dan natuurlijk precies hetzelfde. En beiden bewijzen niets, behalve dat iemand een paar mensen kent die … etc. De ongetwijfelde correcte bewering “En dat geweld tegen vrouwen voorkomt in alle klassen en in alle godsdiensten en in alle landen en dus ook bij mensen die in het geheel niet gelovig zijn.” valt in dezelfde categorie.

  “Wat duidelijk is dat de daders van geweld in gezinsverband voor 80% uit mannen bestaan.” Je meent het! De discussie gaat niet om de vraag of mannen vaken vrouwen mishandelen dan omgekeerd. De vraag is wat de voornaamste oorzaken zijn van dat geweld, en welke rol een religie die niet onverdeeld positief uitpakt voor de positie van vrouwen daarin speelt.

 9. TRS,

  Doe toch niet zo religie-o-foob c.q. islamofoob. Er gaat geen negatieve invloed van de koran uit. Er staat namelijk duidelijk letterlijk, zonder historisch contekst, in de koran: “is ze ongehoorzaam, sla haar”.

 10. Ik kan jullie allemaal zeer aanbevelen om ook het hierboven genoemde korancitaat, ook nog erg kort door de bocht samengevat, wel degelijk te lezen in de context van die tijd en met de bedoeling erbij, die voor meerdere uitleggen vatbaar is. Lees bijvoorbeeld daarover Riffat Hassan, Amina Wadud, Aldulwahid van Bommel. Binnenkort in dit theater, in de al aangekondigde aflevering van Islam voor beginners.

 11. Anja,

  Ik was ironisch en sarcastisch, had je wel begrepen. De vraag is of mannen het genoemde korancitaat lezen “in de context van die tijd en met de bedoeling erbij, die voor meerdere uitleggen vatbaar is”. Zouden ze we moeten doen natuurlijk, maar voor Abdul met de pet, die die tekst leest, lijkt het me een rechtstreeks en ondubbelzinning gebod. Ik kan me er wel wat bij voorstellen. Jij niet?

 12. Het staat er niet als gebod, Arjan, er staat, in hedendaags Nederlands vertaald: bij onenigheid eerst praten, als dat niet werkt afstand houden (geen gedeeld bed) en pas als dat niet helpt, dan mag je slaan en dan nog licht. Dan staat er ook nog niet dat het gaat om gehoorzaamheid aan de man, daar wordt namelijk nergens in de koran over gesproken, maar om gehoorzaamheid aan God. Dat betekent dat het bij de onenigheid of ongehoorzaamheid gaat om grove overtredingen. De passage is dus bedoeld om mannen te manen niet zomaar te gaan slaan, maar zich te beheersen en eerst andere oplossingen te zoeken. En dat wordt versterkt doordat er op vele plaatsen in de koran staat dat mannen hun vrouwen goed moeten behandelen, en dat ze als paar zijn geschapen die elkaar moeten behoeden en beschermen.
  Als Abdul met de pet de koran al werkelijk leest, en een goede moslim wil zijn, dan weet hij dus dat hij er niet zomaar op los moet meppen. En het zou ook fijn zijn als Arjan met de pet zich een beetje beter op de hoogte stelde van wat er in de koran staat – als je dan zo nodig een oordeel moet hebben.
  En verder meppen mannen de hele wereld over, gelovig of ongelovig, en hebben echt geen boek nodig om hen op het idee te brengen. Alleen een werkelijke emancipatiebeweging van vrouwen kan er voor zorgen dat dat vermindert, op de politieke agenda komt, ook een overheidszaak wordt, dat politie en justitite getraind worden, dat de wetgeving is aangepast, zoals dat in Nederland na vele jaren taaie strijd enigszins gelukt is. Dus luister maar naar de vrouwen, Arjan.

 13. Anja,

  Zeker, naar die vrouwen moet zeer zeer zeker heel goed geluisterd worden, en ik kan je zeggen dat ik dat ook doe; de mannen hebben teveel tevaak tegenovergestelde belangen.

  Dat dat vers er niet als gebod staat is een interpretatie, wellicht is het een advies. Maar het is wel Gods woord en daar gaat voor een gelovige hoe dan ook iets heel krachtigs, iets dwingends vanuit, zeker in de tijd van ontstaan (en vervolgens in de gewoonte bevestigd).
  Gehoorzaamheid aan God zeg je. Waar staat dat in het vers? Altijd als ik naar de MMO en de NIO luiter en kijk, komen de verzen zonder welke contekst dan ook langs.

  Je vraagt veel van het interperatievermogen van een mens c.q. een gewone moslim, dunkt me.

 14. @Anja

  Ondanks al het gerelativeer staat er nog steeds dat de man de vrouw mag slaan. Eerst een nachtje er (alleen) over slapen, maar dan…. Dat iemand die zich ooit sterk maakte voor emancipatie voor vrouwen dit ook maar durft te relativeren en lijkt te bagataliseren is voor mij onbegrijpelijk. Zeker gezien de positie van vrouwen in de landen waarin de islam van grote invloed is. Hoeveel % van de vrouwen in Turkije vond het ook al weer normaal regelmatig een tik te krijgen?

  Als er een boek zou zijn dat zegt: “als een atheist een moslim ziet die een overtreding van de wet begaat, dan moet hij eerst een waarschuwing geven, er een nachtje over slapen, maar daarna mag de atheist de moslim slaan”, zou je het dan net zo relativeren? (je mag trouwens de woorden atheist en moslim ook omdraaien of vervangen door andere aanduidingen, dat begrijp je wel).

  En nogmaals, het argument dat er ook tussen de niet-moslims mannen zijn die hun vrouwen slaan zegt op zich niets. Niemand beweert toch dat er een absoluut verband bestaat (net zomin als dat elk marokkaanse jongere crimineel is)? En er zijn ook vrouwen die hun man slaan, dus waarom over die mannen zeuren? Dat is precies dezelfde redenering. En een erg zwakke. Maar je gebruikt voortdurend dat soort argumenten. En dat maakt de onderbouwing niet erg sterk.

 15. Nog een keertje dan, en dan geef ik het op. Veertien eeuwen geleden, in de Arabische wereld, waar vrouwen gezien werden als absoluut bezit van mannen waar ze mee doen mochten wat ze wilden, waar meisjesbabies soms gedood werden, waar de vrouwen van de verslagen vijand meegenomen werden als oorlogsbuit en als slavinnen verhandeld mochten worden, en waar er geen enkele rechtbank was waar je je verhaal kon houden, onstond er een verhaal waarin mannen werd gezegd dat je vrouwen fatsoenlijk moest behandelen en ze niet zomaar mocht slaan. In die tijd was dat revolutionair. Nu kan je het ze kwalijk nemen dat er niet in dat verhaal staat dat er helemaal nooit niet geslagen mocht worden. Je kunt het ook lezen als een richting die werd aangegeven, naar meer rechtvaardigheid en meer gelijkwaardigheid. Je kunt ook bedenken dat het veertien eeuwen daarna in het verlichte Westen een kwart eeuw vrouwenbeweging gekost heeft om slaan binnen een huwelijk strafbaar te krijgen. En nog is het meppen ook hier niet afgelopen. Kortom: je hebt de keuze hoe je die passage van de koran wilt lezen, je kunt alleen absoluut niet beweren dat het een vrijbrief is voor er maar op slaan is want dat staat er dus echt niet.
  Verder: het zegt een heleboel dat in alle culturen en onder alle godsdiensten en ook onder niet gelovigen vrouwen worden mishandeld, omdat het een trend is in de huidige tijd, en in Nederland, om de mishandeling van vrouwen specifiek te wijten aan de islam – ik hoef daar hier niet opnieuw de voorbeelden voor aan te dragen. En dat helpt vrouwen die mishandeld worden helemaal niet, de vrouwen die autochtoon zijn niet omdat daar niet meer naar gekeken wordt, de vrouwen die moslim zijn niet, omdat dat gegeven gebruikt wordt om de gehele groep in diskrediet te brengen en dat maakt de moeilijkheden alleen maar groter. Dat heb ik nu in verschillende bewoordingen al enige keren gezegd, en dat was het ondertussen wel, mevrouwmeneer TRS.

 16. Anja,

  Ik begrijp je heel goed en het lijkt me ook een heel juiste benadering van je (en van anderen die zich er sterk voor maken). Maar, nogmaals, die contekst wordt er noch door het betreffende koranvers bijgeleverd, noch door het NMO en het NIO genoemd als ze verzen voorlezen. Kun je nu niets voorstellen bij het als een actueel gebod lezen mede vanwege de gebiedende wijs die gebruikt wordt?

 17. Ik kan me daar alles bij voorstellen, Arjan. Je hebt moslims die denken dat het er staat als een gebod en je hebt tegenwoordig ook veel autochtonen, meestal mannen, niet-moslim, die zich ontpoppen als zelfbenoemde deskundigen op het gebied van de islam en vrouwenmishandeling die het zo lezen.
  Er is dus nog veel voorlichting nodig, naar meerdere kanten. En daar wordt aan gewerkt, weet ik uit de eerste hand, binnen de moslimgemeenschappen zelf, met de vrouwen als voorhoede. Het zou fijn zijn als jij dat streven in ieder geval ondersteunde door geen onzin de wereld in te sturen en te accepteren dat de vrouwen zelf de beste deskundigen zijn op hun eigen terrein.

 18. Ik wil zeker geen onzin in de wereld sturen, Anja. De geboduitleg is door de gebiedende wijs in het boek van God geen onzin wel de meest voor de handliggende en simpelste.
  Jouw “denken dat het er staat” vind ik dus te kort door de bocht; het staat er namelijk. Het punt is alleen dat je niet zo moet uitleggen om andere uitlegredenen dan de meest eenvoudige, alledaagse (en hoe die andere redenen te funderen zijn is een complexe kwestie, lijkt me).

  Als je zegt “en te accepteren dat de vrouwen zelf de beste deskundigen zijn op hun eigen terrein” vraag ik me af of koranuitleg het eigen terrein van vrouwen is, en als dat al zo is waarom zij dan de beste deskundigen daarop zouden zijn.

  Ik steun ze van harte, dat zeker. ik wil alleen wijzen op het probleem dat er ligt: de tegenwerkende druk van de meest eenvoudige, alledaagse interpretatie.

 19. Anja ik wil je hierbij erg bedanken. Je uitleg klopt helemaal. Ikzelf ben een moslimse vrouw en ben nog nooit geslagen en ook niet uitgehuwelijkt!!!
  En Arjan & TRS ga niet wijsneuzig doen en dwars. Degene die om de Islam geven, weten dat je in de Islam geen ander wezen (inclusief VROUWEN)een haar mag krenken. De vers waarin staat dat je een vrouw mag slaan, is door Anja goed uitgelegd op elke manier. En overigens staat er dan nog dat als je slaat alleen zacht op de rug!!! Dus goed lezen heren.
  Overigens jullie beweren dat JANTJE MET DE PET en anderen het anders lezen en zeggen dat er wel geslagen mag worden. Nou geloof mij. Dat mag absoluut niet. Die zachte tik geldt alleen in het uiterste geval en bij echte ernstige overtredingen.

  “Je vraagt veel van het interperatievermogen van een mens c.q. een gewone moslim, dunkt me. ”
  Arjan echt niet.
  Iedere moslim met genoeg IQ weet hoe hij/zij het moet interpreteren.

  Als laatste in ben Turkse en in Turkije is het helemaal niet normaal om geslagen te worden!!

  God wat kan ik me hier kwaad om maken.

  Ik ga hier niet verder op in, want ik kan wel 1000 dingen zeggen over elke opmerking die op deze weblog staat, maar het is toch voor vergeefs. Je staat er of voor open of niet. PUNT

  Ayse Pinar Ay-Fidan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *