De angst voor de migrant (4)

In de discussie over integratie en islam lijkt het wel alsof vrouwenmishandeling een speciale hobby van moslimmannen is. Dat is natuurlijk onzin. Aan de andere kant mogen we problemen niet ontkennen, en feit is dat er in verhouding veel vrouwen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond zijn opgenomen in de Blijf huizen. Wat is er aan de hand? Een visie.

Geweld tegen vrouwen (en tegen kinderen) komt overal ter wereld voor en in alle lagen van de bevolking. Niet overal in dezelfde mate. Vrouwenmishandeling hangt samen met de verhouding tussen de seksen: naarmate die meer ongelijk is, is de kans op geweld tegen vrouwen groter.

Dat is een globale observatie. De vraag waarom in dezelfde samenleving de ene man wel mept en de andere niet is daarmee niet beantwoord. We weten ondertussen wel dat er zelden sprake is van maar één oorzaak. Dit zijn de tot nu toe onderzochte en geregistreerde factoren die bijdragen aan de gewelddadigheid van (sommige) mannen:

1. Opvattingen over mannen en vrouwen, zoals: een vrouw is het bezit van een man, een vrouw hoort te gehoorzamen, een man kan zijn agressie niet bedwingen.
2. Een leerproces: thuis werd er ook geslagen. Dat is normaal. De ervaring als kind; dat je met slaan je zin kunt krijgen.
3. Zelf mishandeld zijn als kind. De voorbeeldfunctie. Bovendien beschadigt het soms het vermogen je in een ander in te leven.
4. Specifieke persoonlijkheidskenmerken. Weinig zelfinzicht. Geen andere communicatiemogelijkheden hebben geleerd. Een laag zelfvertrouwen. Angst voor en ontkenning van afhankelijkheid. Snel gekwetst. Weinig inzicht in eigen emoties en motieven, veel ‘externalisering’. (De ander heeft het altijd gedaan).
5. De gelegenheid. Waar mannen die in potentie gewelddadig kunnen worden de kans niet krijgen wordt de agressie op een ander doelwit geprojecteerd.

De meeste van deze risicofactoren zijn universeel. Er zijn bijvoorbeeld in alle culturen opvattingen over de ‘juiste’ relatie tussen de seksen en de ware aard van vrouwen en mannen. Die kunnen door de bestaande religie worden versterkt. Bijvoorbeeld: in onze cultuur vonden de kerken lang dat vrouwen hun man hoorden te gehoorzamen. Echtscheiding was onmogelijk. Vrouwen hoorden niet egoïstisch te zijn en vooral aan hun gezin te denken.

Aan het feit dat we in Nederland niet meer zo denken, althans, dat dat niet meer de dominante cultuur is, terwijl het een generatie geleden nog tamelijk gewoon was, kunnen we zien dat culturen kunnen veranderen. En daarmee: dat de omstandigheden worden gewijzigd. Sinds de vrouwenbeweging in Europa vrouwenmishandeling op de agenda heeft gekregen zijn wetten veranderd, is geweld strafbaar, kunnen vrouwen scheiden, hebben ze eigen middelen van bestaan, kunnen ze naar politie en naar opvanghuizen, en zijn er van doordrongen dat ze het niet hoeven te pikken.

(Ik heb in dit verhaal seksueel geweld nog buiten beschouwing gelaten, dat is een gecompliceerder verhaal.)

Kortom: vrouwenmishandeling is nooit het gevolg van een bepaalde religie alleen. Religie kan hoogstens een verzwarende of verlichtende werking hebben.

Ik heb jarenlang in landen gewerkt waar sprake was van een naoorlogse situatie, zoals in de Balkanlanden, of op een periode na een gewelddadig conflcit, zoals in Zuid Afrika. Ik gaf daar met collega’s cursussen over geweld binnen relaties. Daarbij is duidelijk geworden dat oorlog en onderdrukking een grote invloed kunnen hebben, niet alleen maar tijdens, maar ook ná het conflict. Ook na een oorlog neemt geweld tegen vrouwen eerst toe. Daar zijn een aantal verklaringen voor:

Gezinnen kunnen maar één of twee grote problemen aan. Geen werk. Geen inkomen. Geen onderdak. Kinderen met problemen. Alcoholisme. Geweld. Wanneer een gezin overbelast is gaan de problemen elkaar versterken, en is de kans op toename van geweld erg groot.

De man-vrouw relatie is veranderd. Mannen en vrouwen zijn op verschillende wijze de oorlog doorgekomen en hebben soms weinig begrip voor elkaars ervaring. Vrouwen zijn vaak noodgedwongen geëmancipeerd. Dat geeft spanningen. We weten inmiddels dat de kans op geweld hoog is wanneer de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen groot is, en minder hoog wanneer er sprake is van meer gelijkheid. Maar op weg naar meer gelijkheid neemt het geweld eerst toe in plaats van af. Vrouwen emanciperen soms sneller dan hun mannen kunnen bijbenen, en die mannen kunnen zich erg bedreigd, ondermijnd en in de steek gelaten voelen.

Een verdere factor is het oorlogstrauma niet van de slachtoffers maar van de daders: dat wat we combat trauma noemen. Mannen die enige tijd in gevecht zijn geweest hebben soms een hele reeks van posttraumatische stress symptomen: een verstoorde agressiehuishouding, zijn snel geprikkeld, wantrouwig, angstig, depressief, geïsoleerd, vervreemd van hun omgeving, kunnen weinig hebben. Dat vaak in combinatie met alcoholisme en verslavingen. Gevolg: een verhoogd risico op elke vorm van agressie, inclusief zelfdestructieve neigingen en agressie in het verkeer of vechtpartijen om niks.

Als we deze inzichten vertalen naar migrantengroepen, dan kunnen we een aantal risicofactoren onderscheiden:

Isolement. Vrouwen verliezen soms een beschermend netwerk dat ze thuis wel hadden. Ze kunnen moeilijker weg, economisch gezien, maar ook omdat ze soms geen eigen verblijfsvergunning hebben. Ze weten vaak de weg niet naar de Nederlandse hulpverlening of wantrouwen die. De mannen zijn soms teleurgesteld omdat ze er niet in slagen om een positie te verwerven, of omdat traditionele vormen van mannelijke waardigheid niet worden onderkend, zonder dat er nog iets voor terugkomt. Soms ontstaan er conflicten tussen de generaties, waar jongeren ‘verwesteren’, en zich weinig aan het ouderlijk gezag gelegen laten liggen. Soms ontstaan er conflicten omdat de vrouwen zich sneller emanciperen dan de mannen. Soms heeft een gezin meer problemen dan het kan verwerken. En daarnaast komen vaak de opvattingen over hoe het hoort tussen vrouwen en mannen mee uit de cultuur van herkomst, die niet meer van toepassing blijken binnen de nieuwe cultuur.
Gevolg: sommige migrantenmannen eisen meer traditioneel ‘respect’ van vrouwen en kinderen dan ze ‘thuis’ gedaan zouden hebben. De traditionele ‘waardigheid’ als man die al aan alle kanten wordt aangetast lijkt alleen nog uit het gezin te halen. Wanneer daar ook een persoonlijkheidsstructuur bij komt zoals hierboven beschreven, en wanneer ook nog verwarring is over wat cultuur is en wat godsdienst, is het risico op geweld binnen het gezin een stuk hoger.

Er komt nog wat bij, en dat is wat ik een ‘dubbele loyaliteit’ noem. Ik heb dat geleerd van het werken met Roma vrouwen in de Balkan. Die groepen (die we hier vroeger zigeuners noemden) worden extreem gediscrimineerd. Dat betekent dat de vrouwen, als ze mishandeld worden, nog moeilijker naar een opvang of naar de politie gaan omdat ze bang zijn niet geloofd te worden, of bang zijn dat hun man door de politie mishandeld of te zwaar bestraft wordt. Het voelt als verraad om een man aan te geven, en zo wordt het door de gemeenschap ook vaak gezien. Je denkt als vrouw dus wel drie keer na voordat je hulp inroept buiten de gemeenschap. Een man moet het wel erg bont maken voordat een vrouw haar loyaliteit aan de gediscrimineerde gemeenschap opgeeft. De oplossing is om te beginnen dus hulpverlening en toezicht binnen de eigen gemeenschap, en tegelijk werken aan het opheffen van de discriminatie.

Een vergissing die in het begin in de Nederlandse vrouwenbeweging is gemaakt was dat elke vrouw die werd geslagen van haar man af zou willen. We waren in het begin erg gescholt dat ongeveer de helft van de vrouwen na een periode van rust naar haar man terugkeerde. Dat hielp zelden, want de vrouwen waren wel veranderd, met de mannen niets. Na een periode van verzoening volgde dus vaak weer geweld. Dat is een reden geweest om ook aandacht te besteden aan de mannen. In het begin van een gewelddadiger wordende relatie willen vrouwen vaak wel van het geweld af maar nog niet van hun man. We weten ondertussen dat er nog heel veel te doen valt wanneer er op tijd wordt ingegrepen. Ruimschoots de meeste mannen zijn wel van het meppen af te helpen als ze begrijpen dat ze anders hun vrouw kwijtraken en ernstig in de problemen komen. Er zijn daar goede samenwerkingsprojecten voor ontwikkeld tussen politie, justitie en hulpverlening. Bij elkaar gaat daar ook een preventieve werking van uit.

Voor migrantenvrouwen ligt de zaak vaak nog ingewikkelder. Ze zouden vaak willen dat hun man ophield met slaan, maar voelen zich vaak ook nog te loyaal aan hem om hem te verlaten, als ze dat al kunnen. Dus gaan ze vaak pas naar een opvanghuis of de hulpverlening als het heel erg is opgelopen en niet meer goed te krijgen is. Pas dan zijn sommige vrouwen bereid om hun man aan te geven. Vaak verliezen ze daar niet alleen hun huwelijk mee, maar ook hun familie en hun vertrouwde omgeving.

Kortom: dat er op dit moment meer vrouwen in opvanghuizen zitten met een migrantenachtergrond, en met name uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen is niet toevallig. De vorige golven migrantenvrouwen, zoals uit de Antilliaanse en Surinaamse gemeenschappen zijn al geweest. Of zitten er nog, maar in minder groot aantal dan vroeger. Dat heeft dus heel erg veel meer met migratie te maken dan met de islam, zoals tegenwoordig erg gemakkelijk wordt beweerd. En dat inzicht is erg belangrijk als we er over nadenken wat we kunnen doen om mishandelde vrouwen te ondersteunen, en de mannen te bereiken om op te houden met geweld.

Wat dus niet helpt is de suggestie dat mishandelende mannen, dat wil zeggen als ze moslim zijn, maar het land uitgezet moeten worden. Dat betekent alleen dat vrouwen er nog langer over zullen doen om om hulp te vragen, omdat het wel heel erg moet zijn opgelopen voordat een vrouw haar man dat aan wil doen, en ze medeplichtig wil zijn aan zijn uitzetting. Het zou bovendien weinig helpen, omdat een man die zich alleen maar meer bestraft en vernederd voelt vervolgens voor de volgende vrouw niet erg veel aardiger zal zijn.

De beste strategie bij Nederlandse mannen is een combinatie van hulpverlening en dreigen met sancties. Alleen begrip is niet voldoende. Alleen straf werkt niet. Het gaat om een combinatiestrategie. Dat geldt ook voor mannen die tot nu toe niet bereikt zijn. Voor de (kleine) groep mannen die niet in staat zijn om de veranderen, werkelijke psychopaten of werkelijk asociale mannen zonder empathie en gewetensontwikkeling helpt alleen straf.

Er zijn verschillende dingen die we wel kunnen doen:
– In en vroeger stadium de risicogezinnen bereiken. Niet alleen de vrouwen, juist ook de mannen. Inzet van hulpverleners en politie uit de eigen cultuur zijn daarbij erg belangrijk, evenals de kontakten met geestelijke leiders en leerkrachten die letterlijk en figuurlijk de taal spreken en vertrouwd worden. Dan wel hulpverleners die gevoel hebben voor migrantenproblematiek en zonder vooroordelen over moslims.
– Voorlichting geven via vertrouwde kanalen, net zoals dat voor Nederlandse vrouwen (en mannen) nodig is geweest.
– Niet nog meer stigmatiseren van moslims, waardoor de stap om in verzet te komen alleen maar groter wordt. Het onderkennen van een dubbele loyaliteit.
– Versterken van de vrouwennetwerken, ook als die om te beginnen nog binnen de eigen cultuur blijven.
– De islam gebruiken, in plaats van die te bestrijden. De werkelijke islam propageert geen geweld. Waar mensen, inclusief moslims zelf, dat geloven maken ze geen onderscheid tussen culturele gewoontes en religie.
– Duidelijk maken dat geweld in Nederland tegen de wet is, en dat in tweede instantie straf dreigt wanneer gedrag niet wordt bijgesteld.

Ga door naar deel 5, hier

Eén gedachte over “De angst voor de migrant (4)

 1. Leuk dat je het zo systematisch behandeld; dit onderwerp. Ik vind, dat je je verhaal best wat mag inkorten, want eigenlijk is je betoog al heel snel duidelijk.

  Wat niet klopt is de titel van je verhalenreeks: De angst voor de migrant.

  Het gaat eigenlijk niet om migranten of hun religies. Het gaat volgens mij meer om de CULTUREN en de wijze waarop groepen mensen hun geloof beleven; zoals ook een katholiek uit Dublin zijn geloof anders beleefd dan een katholiek uit Breda.

  Zo is er een groot verschil ook; tussen de Berberculturen en de Marrokanen aan de kust. En turken uit Anatolie en turken uit Istanbul.

  En daar moet eigenlijk dit verhaal over gaan; want anders zijn bepaalde zaken wat lastiger te benoemen. En ik durf te stellen; dat niet elke cultuur hier even goed past als de andere. Turken uit Anatolie zullen over het algemeen meer problemen hebben met de gang van zaken hier dan de turken; die al jaren te maken hebben met het steeds drukker wordende toerisme in hun kustgebieden. Zelfs in Turkije haalt men de neus op voor de turken uit bepaalde achtergebleven gebieden; naar zeggen, dus weten.

  Op zich hoeft de islam geen belemmering te zijn om in vrede te kunnen leven met andere culturen met vaak een andere religie. Maar de islam en veel islamitische gezinnen moeten nog in verhouding een omslag maken qua denken; een omslag die andere religies al hebben gedaan of voor elkaar kregen. Al resulteerde dit voor hen helaas in atheisme bij veel volgelingen. De islam probeert dit m.i. te krampachtig te voorkomen. Bijv. door hun wetten betreffende het huwelijk.

  Ik ken verscheidene indonesische islamieten. Heb ook met hen mogen werken. En het verschil in gedrag ten opzichte van hun vaak verkrampte arabische geloofsgenoten is opvallend te noemen.
  Ik zie; dat ze veel losser en relaxter met Nederlanders omgaan dan de marokanen of turken; die hebben meer de neiging om in groepjes te gaan klonteren. Het zou een studie waard zijn.

  Verder Anja; is angst niet genoeg concreet. Je zou het beestje maar beter gewoon kunnen gaan benoemen. Goed; je hebt het hier toevallig over huiselijk geweld jegens vrouwen.

  Daar komt een angstpunt van mij ook vandaan: Ik zou angst hebben; als mijn dochter verliefd zou worden op een islamiet met een arabische/berber achtergrond. Dan hou ik echt mijn hart vast. Hetzelfde geld ook voor een werkeloze antiliaan; die ze mischien daar van vakantie heeft opgepikt. Want ik ben niet gek en ik lees toevallig graag de kranten en de statistieken.

  In mijn woonplaats zijn om dit te illusteren de laatste 10 jaar 3 moorden gepleegd. Nu hebben we een turks aandeel hier van zo’n 10% of minder. Volgens de normale verhoudingen zou dan hooguit 1 moord gepleegd kunnen zijn vanuit die groep. (Want we zijn allemaal Nederlanders he? En Nederlanders; daar zitten ook net zo goed slechterikken tussen; althans dat hoor je elke keer steeds weer om de opinie te sussen).

  Anja; wees niet verbaast, als ik zeg, dat alle 3 moorden zijn gepleegt door het zeer kleine turkse volksdeel. De indruk; die deze trent op de bevolking hier heeft nagelaten; poets je niet even weg met jouw serie “Angst voor de migrant”.

  De 1e moord:
  Turkse jongen wordt door portier wegens onrust stoken in de disco, uit de disco gezet. Jongen gaat naar huis. Even later komt de vader van deze jongen eraan zetten en schiet de portier morsdood.

  De 2e moord:
  Kleine turkse jongetjes schoppen steeds een bal keihard tegen een tuinhekje; waarna de eigenaar ervan tegen die jongetjes zegt, dat ze maar even ergens anders moeten gaan spelen. Vader van die jochies komt even later aanbellen en de man krijgt een dodelijk mes tussen zijn ribben.

  De 3e moord:
  Meisje van 15 jaar heeft het uitgemaakt met haar turkse vriendje (Sandra Kalk). Dit vriendje lokt haar samen met zijn broer naar een braakliggend bos, waarna ze wordt doorzeeft met kogels. Het zal je kind maar wezen.

  Er zit een lijn in deze 3 gevallen en dat heeft te maken met (familie)eer. En dergelijk eergevoel heeft te maken met de betreffende cultuur.

  Gevolg hiervan is, dat menigeen dus bang is, om tussen dit soort mensen; of eigenlijk culturen in te leven. en het is een cultuur; waarbij het eergevoel hoog moet worden gehouden; koste wat kost. Een cultuur van oog om oog; tand om tand. Machoculturen vaak ook. Je durft dit soort mensen dan gewoonweg nergens meer op aan te spreken op straat, of waar dan ook. Ik zal mijn zoon ook leren, om vooral niet op turkse vrouwen te vallen of er te lang naar kijken; vooral niet als er een turkse man bij loopt.
  Alles met een hoofddoek om leer ik hem straal voorbij te lopen.

  Want ik heb het meegemaakt; dat er een turk op me afkwam; die beweerde, dat ik naar zijn vriendin keek. En toen hij dat zei; stond hij al met een mes klaar in zijn hand Anja en om me heen stonden er nog een tiental kameraden; die het karwei ook wel even wilden klaren. Als ik was ingegaan op zijn beledigingen om zijn zogenaamde geschonden eer op te vijzelen en toen volgden; dan had ik niet meer geleeft.

  Anja je kunt best als vrouw een blik werpen op een knappe palestijn als je in Gaza bent, maar dat moest ik eens flikken. Zelfs in mijn eigen land of buurt kan dat voor een niet-islamitische man nare gevolgen hebben. Ik heb daar geen respect voor; voor dergelijke achterlijke culturele gebruiken en zeden.

  Kortom: Het is geen kwestie van religie of simpel het migrant zijn; maar meer een kwestie van cultuur. En soms is dit helaas ingebed in een religie. Het is dan extra lastig om daar doorheen te breken. Zowel voor migranten zelf als voor buitenstaanders.

  Verder wil ik graag een definitie horen van Xenofoob. Want hoe meer ik de commentaren lees op dit log; hoe meer men de neiging heeft; om verschillende goedwillende inzenders “Xenofoob” te noemen. Mischien sta ikzelf inmiddels ook wel op 1 of andere lijst van Xenofobe SP-ers. maar dat zal me een worst zijn. Men doet maar.
  je lost er ook niks mee op. Beter is, om in te gaan op wat deze mensen proberen duidelijk te maken en het gevoel wat deze mensen bezield, te begrijpen in plaats van een gedateert etiket te plakken uit de tijd van bepaalde socialistische/politieke mastodonten. Uit de tijd van pappen en nathouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *