Slaapwandelen naar de segregatie

061210aha-042.jpg

Nahed Selim weer in Trouw. (Letter en Geest, 28 april) We stevenen hier, onder leiding van nieuwe minister Ella Vogelaar, minister voor integratie, regelrecht en slaapwandelend aan op de segregatie, zegt ze. Argumenten? Vogelaar heeft in haar interview in de Volkskrant gezegd dat ze discriminatie wil bestrijden, omdat die bijdraagt aan het het gevoel van Marokkaans-Nederlandse jongeren dat ze worden afgewezen, en dat heeft invloed op de manier waarop jongens zich afsluiten in subculturen, waarvan een deel crimineel kan worden. Lijkt mij tamelijk aantoonbaar, ondertussen, en Vogelaar heeft nog veel meer gezegd. Het is duidelijk dat de bestrijding van discriminatie een onderdeel is van een veel veelzijdiger beleid, waarin het aanpakken van de criminaliteit niet alleen dient te geschieden door het bestrijden van discriminatie.

Maar Selim pikt alleen dat punt uit het verhaal van Vogelaar, en concludeert meteen maar dat voor Vogelaar ‘integratie’ gelijk staat aan het ‘bestrijden van discriminatie’ en dat daarmee ‘het vermoeden rijst’ dat Vogelaar ook alweer zo’n aanhangster is van het vermaledijde multiculturalisme, waar Selim zo op is gebeten. Bij dat vermoeden zou je het dus kunnen laten en eens afwachten wat Vogelaar werkelijk gaat doen. Maar nee hoor, Selim draaft meteen door. Dan zal Vogelaar wel dezelfde houding aannemen als die Duitse familierechter die vond dat een Marokkaanse vrouw die werd mishandeld door haar echtgenoot niet in aanmerking kwam voor een snelle echtscheidingsprocedure, omdat mishandeling zou horen bij de cultuur van het echtpaar en de koran bovendien een man ’tuchtigingsrecht’ geeft.

Die rechter kreeg trouwens een storm van protest over zich heen, en terecht, en had er een dag later al spijt van. Maar Selim is reuze blij met die ene domme Duitse rechter, want daarmee toon je de trend aan: het multiculturalisme is in opkomst. Nu ken ik in Nederland niemand, ik herhaal niemand, en ik beweeg me toch veel in ‘multiculturalistische’ kringen, die zou verdedigen dat een man zijn vrouw wel mag mishandelen omdat dat zou passen in hun cultuur. Mij heb je dat in ieder geval nooit horen zeggen, en eerlijk gezegd zie ik daar Vogelaar ook niet voor aan. Je zou het haar eens kunnen vragen, voordat je haar veroordeelt voor wat ze misschien wel zou vinden. Je zou er bovendien eens aandacht aan kunnen schenken dat ook in moslim kringen, met name door de vrouwen, veel gedaan wordt aan het bestrijden van geweld. En de belangrijke stroming die vindt dat de koran nou juist niet geweld goedpraat. Maar dat is niets voor Selim, want dat past niet in het gekoesterde vijandbeeld.

Die draaft vervolgens nog verder door door te suggereren dat dit voorbeeld, die ene rechter in Duitsland, ‘feilloos aantoont wat er schort aan het multiculturalisme – een filosofie die binnen de linkse partijen zeer populair is en bijna de status van een religie geniet. Een echte multiculturalist moet zich verscheurd voelen door dit Duitse vonnis’. En gaat op die toon nog even door. Want het ware multiculturalisme is een filosofie die tot niets anders dan ‘pervers nihilisme’ kan leiden. Toe maar. Bij een strikte toepassing van deze ideologie moet je alles wat een ander doet goed vinden, zolang die maar tot een andere culturele groep behoort. In een multiculturalistische samenleving kunnen we net zo goed alle wetten die door autochtone Nederlanders uitgevonden zijn bij het vuilnis neerzetten, zegt Selim. En dan krijgen we weer kinderarbeid. Want dat mag in andere culturen. ‘De ware multiculturalist beziet de wereld op fatalistische, deterministische wijze. Alle culturen dienen gerespecteerd te worden, culturele en religieuze kritiek zijn uit den boze, niets mag je willen veranderen of bekritiseren, behalve je eigen blanke, christelijke, kapitalistische cultuur. Die kan niet genoeg bekritiseerd worden door de multiculturalisten’. Mijn conclusie: die ‘ware multiculturalist’ van Selim is een hersenschim en bestaat niet. Geen enkele linkse partij zou vrouwenmishandeling verdedigen omdat dat zou mogen van de koran. Geen enkele linkse partij vindt alles goed, zoals bijvoorbeeld kinderarbeid, als dat maar een onderdeel zou zijn van een ‘andere cultuur’. Geen enkele linkse partij is van plan ‘door autochtonen gemaakte wetten’ bij de vuilnis te zetten, omdat de allochtonen liever andere wetten zouden willen. Laat staan dat het binnen die partijen tot ‘religie’ is verheven. En ik heb nog geen allochtoon horen pleiten voor kinderarbeid.

Zo doet Selim dat. Ze schetst een volledig bij elkaar gefantaseerde beeld van de ‘ware multiculturalist’, waarvoor ze geen enkel ander voorbeeld kan vinden dan die ene Duitse rechter die na een dag al spijt had, negeert in haar betoog dat het dus duidelijk door een grote meerderheid van de bevolking en de politici werd afgewezen, maar concludeert wel dat we al bezig zijn op ‘slaapwandelend richting geheel gesegregeerde samenlevingen te gaan’. Wat mij betreft toont dat ene incident met die rechter aan dat we in westerse landen de wet en de mensenrechten en het verdedigen van de integriteit van vrouwen hoog in het vaandel hebben, en dat je dat niet zo eenvoudig kunt ondermijnen. Zo iemand dat al zou willen. Het tegendeel dus.

En dat allemaal omdat minister Vogelaar, onder andere, wat wil doen aan de discriminatie van moslim migranten in Nederland. Discriminatie die overigens gewoon is aangetoond, en jawel, die tegen ons rechtsysteem is die discriminatie verbiedt. Dit is de luie en domme methode van Selim: je maakt eerst een karikatuur van je vermeende tegenstanders, en vervolgens zet je je aan het werk om die karikatuur te bestrijden. Je bedient je verder van het glijdende schaal principe in de trant van geef ze een vinger dan nemen ze de hele hand, en veronderstelt maar even dat iemand die discriminatie wil bestrijden ook wel zal vinden dat moslimvrouwen geslagen mogen worden. Zo kom je op de absurde veronderstelling dat bestrijding van discriminatie wel zal leiden tot segregatie. En de Letter en Geest bijlage, die ook na het vertrek van Jaffe Vink kennelijk nog niet is uitgejaffevinkt, publiceert dit stuk rommel uitgesmeerd over twee pagina’s.

Selim, die al eerder heeft gezegd de integratie als mislukt te beschouwen, liet ook weten (in Hoe nu verder?) dat integratie van moslims alleen kan door van moslims en alle andere minderheden niets minder dan assimilatie te eisen. Tja, nu Verdonk die inderdaad een aanhangster bleek van de assimilatie het veld heeft geruimd, hebben we nu een minister die het werkelijk over integratie gaat hebben. Of ze het goed gaat doen? We zullen zien. Ik geef iemand graag eerst het voordeel van de twijfel mee. Dat ze de discriminatie in het pakket mee wil nemen vind ik een pre. Ik zal haar werk als (waarschijnlijke) woordvoerder integratie in de Eerste Kamer uiteraard kritisch volgen.

Selim geeft alvast het goede voorbeeld hoe het echt moet met de integratie door als overgeassimileerde moslima nog roomser te zijn dan de paus. Eenieder die er van uitgaat dat Nederland geen eenheidscultuur heeft, nooit heeft gehad en ook nooit zal krijgen, en dus weet dat we met mensen met verschillende achtergronden en geloven in een land samen zullen moeten leven, wij ‘multiculturalisten’ dus, vinden dat iedereen zich aan de wet heeft te houden en dat vrouwenmishandeling strafbaar is en verwerpelijk. Wat het overgrote deel van de Nederlandse moslims, ook zij die niet zo ver zijn ‘geassimileerd’ als Selim overigens ook vinden.

Na dit slechte nieuws iets om van op te vrolijken. Dat wil zeggen: voor degenen die hardnekkig blijven geloven in de multiculturele samenleving – al was het maar omdat we geen andere hebben. En er ook geen andere komt. Ik weet niet meer in welke krant het stond, maar het nieuws was dat uit een Brits onderzoek bleek dat de meeste moslims in Engeland zich eerst moslim voelen en dan pas Brit. Veel autochtonen die behept zijn met het idee dat je per mens maar een loyaliteit mag hebben, en dat die aan het land voor moet gaan, omdat loyaliteiten elkaar uit zouden sluiten, (alsof nationaliteit en geloof geen appels en peren zijn), zien hier uiteraard een bewijs in dat het met de integratie van moslims niet goed kan gaan. Maar kijk, het onderzoek ging nog verder. Britse moslims en niet-moslims bleken in cruciale andere opzichten heel erg op elkaar te lijken. Vooral bij die zaken die werkelijk over integratie gaan.

Zeker zijn er nog verschillen: moslims zijn gemiddeld sterker tegen homoseksualiteit, net als christenen trouwens, hebben meer respect voor andere religies, houden zich sterker aan morele principes, en steunden minder de invasie in Irak.

Maar juist waar het gaat om de integratie zelf wijken ze niet af van de autochtonen: voor integratie is het nodig de taal te leren, een betere opleiding te volgen, werk te vinden, in de politiek te participeren, de nationale feestdagen te vieren en vrijwilligerswerk te doen voor de gemeenschap.

Moslims hebben bovendien meer vertrouwen in de politie, de verkiezingen en het rechtssysteem dan autochtonen. En zelfs aanzienlijk meer in de nationale overheid: daar heeft 64% vertrouwen in, tegen maar 36% van de autochtonen. Als het gaat om het verdedigen van de rechtsstaat moeten we dus bij de islamitische burgers zijn.

Zie Umar Mirza, van Wij Blijven Hier. hier.

Ik schreef al eerder over Nahed Selim. Zie hier en hier en hier.

38 gedachten over “Slaapwandelen naar de segregatie

 1. “Dit is de luie en domme methode van Selim: je maakt eerst een karikatuur van je vermeende tegenstanders, en vervolgens zet je je aan het werk om die karikatuur te bestrijden.”

  Goh, dan kunnen jullie elkaar de hand schudden.

 2. “Als het gaat om het verdedigen van de rechtsstaat moeten we dus bij de islamitische burgers zijn.” Zo is het, Anja.

 3. Ook dit nog, Anja. Selim gaat zoals zo vaak in de fout door alles weer op een hoop te gooien, zoals islamofoben altijd doen.

  Selim schrijft: “Zoals bekend is de positie van vrouwen onder islamitische wetten niet benijdenswaardig. Wetten en regels die vrouwen discrimineren, en toelaten dat ze mishandeld worden, dienen bestreden te worden – ook als ze hun legitimatie vinden in de Koran en de sharia.”

  Ze heeft het over de fundamentalistische islam, terwijl het overgrote merendeel van de moslims gematigd is tot niet-praktiserend!!

 4. Over de Duitse rechter Christa Datz-Winter: Wat meestal niet verteld wordt is dat het niet om de scheiding zelf ging, maar om de in Duitsland verplichte wachttijd van een jaar. Men moet namelijk in Duitsland normaal een jaar apart wonen voordat men een scheiding kan aanvragen. De Duitse wet kent echter wel een hardheidsclausule, die versnelde scheiding mogelijk maakt indien er omstandigheden zijn waarbij het wachten van een jaar niet zumutbar is.

  (2) Leben die Ehegatten noch nicht ein Jahr getrennt, so kann die Ehe nur geschieden werden, wenn die Fortsetzung der Ehe für den Antragsteller aus Gründen, die in der Person des anderen Ehegatten liegen, eine unzumutbare Härte darstellen würde. (§ 1565 BGB Scheitern der Ehe)

  De advocate van de vrouw had in dit geval een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor de bepalingen van deze hardheidsclausule. De uitspraak van de Duitse rechter betreft dus uitsluitend het toerekenen van hardheidsgronden en niet de (gronden voor de) scheiding zelf.

  Het is zelfs zo dat de rechter in kwestie al een straatverbod op de man had opgelegd en ook een andere woning voor de vrouw (en haar twee kleine kinderen) had toegekend. Het is dus absoluut niet het geval dat de rechter de bedreiging niet serieus nam of het geweld van de man acceptabel vond.

  Dit neemt niet weg dat de gronden opgegeven door de rechter voor haar afwijzijng (zacht uitgedrukt) raar zijn. Maar aan de andere kant zijn er meerdere “rare uitspraken” van verschillende rechters per jaar.

  Er zijn bijvoorbeeld soms rare uitspraken met betrekking tot verkrachtingen en sexuele intimidatie waarbij de vrouw een deel van de schuld krijgt of van uitlokkende gedrag wordt verweten. Meestal worden zulke uitspraken wel in hoger beroep weer ongedaan maakt. De uitspraak van Christa Datz-Winter zou in beroep zeker ook zijn vernietigd. Alleen de vrouw en haar advocate hebben besloten niet in beroep te gaan omdat het verplichte trennungsjahr al bijna om is.

  De reacties op en mediacircus om deze uitspraak zijn in ieder geval hysterisch te noemen. De media geeft een vertekend beeld van zaken en een fout begaan door een enkele rechter wordt op de samenleving als geheel geprojecteerd. Naar mijn mening alleen omdat “de islam” in het geding is.

  Nu zegt Christa Datz-Winter dat ze haar eigen oordeel niet meer begrijpt. Er is in Duitse pers gespeculeerd dat een trauma die zich tien jaar geleden afspeelde misschien van invloed is geweest op haar inschattingsvermogen. In haar kantoor heeft toen een ex-politieman, die met een scheidingsaanvraag niet eens was, zijn vrouw doodgechoten en haar advocate ernstig verwond. De rechter wist ternauwenood aan de hagel kogels te ontsnappen door onder haar bureau te duiken.

  Natuurlijk is de rol van dit voorval speculatie, maar Christa Datz-Winter verdient het niet aan de schandpaal genageld te worden. Ze wordt nu op een simplistische manier verketterd zonder alle details en omstandigheden te kennen.

  Aan deze verkettering doet Nahid Selim dus ook. En door een volledig gefingeerde samenhang te suggereren, probeert ze minister Vogelaar ook op een ongeigenlijke manier zwart te maken. Het is eigenlijk een schandaal dat Trouw dit artikel publiceert. Maar ik kijk er niet (meer) van op. Trouw kan men niet meer als objectief medium serieus nemen, en de redactie schuwt zich voor gele pers methoden kennelijk ook niet .

 5. Dank je Charles, het kan, alweer, helemaal geen kwaad om ons te verdiepen in wat er echt is gebeurd en niet te snel mee te gaan in de versie die op een gegeven ogenblik de ronde doet.

  En meneer P. Als het je niet bevalt wat ik aan kritiek op het stuk van Selim heb gegeven, kun je dan misschien ook op de inhoud ingaan, in plaats van een geijke reactie te geven in de trant van wat je zegt ben je zelluf?

  Jos, ze heeft het in ieder geval niet over het gegeven dat ook in islamitische landen grote verschillen zijn in de wetgeving, ook ten aanzien van vrouwen. Er is in haar verhaal ook geen milimeter ruimte voor het gegeven dat ruimschoots de meeste moslims in Europese landen voor het bestaande rechtssysteem zijn, en er op een minderheid na die we onder christenen ook kennen, helemaal geen neiging is om vrouwendiscriminerende wetten in te gaan voeren, dus dat er in Nederland op dat vlak niet zoveel te bestrijden valt. Wel is er nog heel veel aan de praktijk te doen, er is al heel veel verschil zichtbaar tussen eerste en tweede generatie migranten, maar daar levert zij geen bijdrage aan.

 6. Anja,

  Ja, Selim zegt inderdaad niets over die verschillen in islamitische landen in wetgeving. Maar in geen van die landen is er gelijkheid voor de wet van man en vrouw – ja, wel in de grondwet, maar niet in de in de praktijk werkende wetten. Dus aan dat argument zou Selim juist een punt hebben.

  Maar volgens mij heeft ze geen punt, omdat er, terecht zoals je schrijft, geen milimeter ruimte is bij haar voor het gegeven dat ruimschoots de meeste moslims in Europese landen voor het bestaande rechtssysteem zijn, of dat systeem gedogen, op een minieme fractie fundamentalisten na van divers pluimage.

 7. Jos,

  dat is een gedurfde benaming: Selim is Islamofoob! Ze is notabene zelf Moslima… Aan de andere kant zou je er dus toch vanuit moeten gaan (in de regel) dat je, hoewel je het niet met haar eens kunt zijn, met een ervaringsdeskundige van doen hebt? En al zou het alleen de fundamentalistische Islam zijn, die lijdt aan datgene wat Selim beweert (wat ik betwijfel, want hoe groot is het grijze gedeelte tussen fundamenteel en gematigd?), dan nog kan de invloed groot zijn: zoals ik het zie staan zowel de werkelijk liberale Islam als de Westerse samenleving onder druk van radicalen: toneelstukken worden onder druk afgelast, schrijfsters (Selim zelf!) worden bedreigt, en treden daarom niet op in het openbaar, geweldadige protesten vinden plaats in de Westerse wereld tegen cartoons in Westerse media (en dat blijkbaar allemaal door de fundamentalisten onder ons, dus die redenatie doortrekkend is het aantal radicalen misschien toch groter dan er gedacht wordt, ook op deze site).

  Gerhard

 8. Gerhard,

  Selim is islamofoob! Ja, omdat ze alles op een hoop gooit en de fundamentalistische islam als DE islam ziet. Dat Selim notabene zelf Moslima is? Ja, ze komt uit het fundamentalistische Egypte en slaat net als Hirsi Ali/Magan uit het fundamentalistische Somalie vanuit haar egen ervaringen door. Noem het een trauma, of een verkeerd gekozen taktiek.

  Tussen de fundamentalistische islam en de gematigde islam zit volgens mij een onoverbrugbare kloof. Maar inderdaad, zoals het gezegde luidt “brutale (moslims) hebbende halve wereld”, de invloed van hen die een fundamentalistische islamuitleg aanhangen kan heel groot zijn, maar dat zegt dus niets over het gros van de molsims (gematigd, niet-praktiserend of liberaal).

  Fundamentalisten, ook op deze site? Voor de draad ermee, Gerhard, man en paard noemen. Wie??

 9. Gerhard, dat iemand een islamitische achtergrond heeft maakt iemand net zo min tot een deskundige als elke christen die eens per jaar, op Kerstmis, naar de kerk gaat een deskundige is over het christendom. Wat in ieder geval duidelijk is is dat je heel weinig moslims zult vinden die in Selim een deskundige zullen zien in de islam. Daarentegen – de geschiedenis herhaalt zich – vinden we haar aanhang voornamelijk bij rechtse autochtonen, die het niet zo op hebben met migranten en moslims.

  Dat jij wel een aanhanger wilt zijn van Selim blijkt vervolgens wel uit wat er volgt: je gebruikt dezelfde methode als zij. Je zet wat losse zaken op een rijtje, telt ze bij elkaar op, en zegt, tara, dat is de islam – en voegt er nog even een spookje aan toe: misschien is het aantal radicalen op deze site nog wel groter dan gedacht, huuuu!

  En wat zeg je eigenlijk: toneelstukken (meervoud dus) worden afgelast, alsof dat aan de orde van de dag is. Hoeveel toneelstukken zijn er onder druk van moslims in Nederland afgelast, Gerhard?
  Schrijfsters (meervoud) worden bedreigd, waaronder Selim. Ik mag van harte hopen dat het niet waar is, maar wat in ieder geval niet waar is is dat ze niet in het openbaar optreedt. De foto hierboven heb ik zelf in De Rode Hoed gemaakt.
  Gewelddadige protesten (meervoud) vinden plaats in de Westerse wereld tegen cartoons – terwijl het opvallende nu juist was dat er in Nederland geen gewelddadige protesten plaats vonden tijdens die cartoontoestand. Ondanks het feit dat er flink wat islamitische burgers kwaad waren.

  Kijk, zo krijg je wel een vijandbeeld bij elkaar gesprokkeld, je telt wat losse incidenten en non-issues bij elkaar op, verzint er nog wat bij, maakt er meteen maar meervoud van om het nog flink uit te vergroten, en daar hebben we de vijand: die enge radicalen waarvan er vast meer zijn dan we dachten en die zo’n enorme invloed hebben, jawel. Zelfs op deze site.

  Dat noemen we paranoia, Gerhard.

  En verder had je het tegen Jos, die jou een islamofoob genoemd zou hebben, daar kan hij zelf op reageren als hij wil.

 10. “… geweldadige protesten vinden plaats in de Westerse wereld tegen cartoons in Westerse media”

  Volgens Gerhard. Ik ben benieuwd welke gewelddadige protesten dat in de Westerse wereld waren? Ik meen me te herinneren dat ze in Indonesie en Libanon (of Syrie?) plaatsvonden. Ik denk dat dat Moslimgevaar wel meevalt.

 11. Anja,

  inderdaad maakt het feit dat iemand Moslim(a) is hem of haar niet tot een deskundige. Maar de waarschijnlijkheid dat zij er wat over kan zeggen, doordat zij bepaalde ervaringen/kennis/achtergrondinformatie heeft, neemt m.i. wel toe. En waar het om gaat is, dat ik het nogal vergezocht vindt haar Islamofoob te noemen, terwijl ze zelf Moslima is!

  Dan over het aantal radicalen op deze site: dat is een verkeerde, maar wel begrijpelijke interpretatie van wat ik schrijf: ik bedoelde dat het aantal radicalen dan groter zou zijn dan dat er op deze site wordt gedacht.

  Ik spreek inderdaad in meervoud, en over de Westerse samenleving, dus niet de Nederlandse samenleving. Recent is er in Duitsland een uitvoering niet doorgegaan vanwege druk uit Islamitische kringen. Daarnaast is een aantal jaren geleden in Nederland Aisha om dezelfde reden niet opgevoerd. Selim is inderdaad niet bedreigd, ik verwarde haar met Naima El Bezaz. Mijn (grote) fout: het feit dat iemand vanwege bedreiging niet in het openbaar kan verschijnen blijft echter wel overeind. En ook v.w.b. de cartoonrellen verwijs ik naar het feit dat ik het niet exclusief over Nederland heb, al heb je gelijk dat het in Nederland rustig is gebleven. Maar ook hier blijft de bewering overeind. Gematigde ? Moslims die zich in grote getalen, in de Westerse maatschappij, flink roeren: en niet zonder gevolgen. Mijn punt is, dat als dit gematigde Moslims zijn, ze er toch wel erg radicale ideeen op na houden.

  Tenslotte: Jos heeft mij geen Islamofoob genoemd. Ik reageerde notabene na hem, en in mijn reactie beweer ik (dus) ook niet dat hij mij zo zou noemen. Hij noemt Selim zo: ze gooit zaken op een hoop, zoals Islamofoben altijd doen. Had hij Selim niet bedoeld, dan had hij geschreven “zoals Islamofoben ook altijd doen”. En ik ga er niet van uit dat hij het zo bedoelde, maar per ongeluk het woordje “ook” vergat. Maar inderdaad: als Jos wil, dan kan hij zelf reageren.

  Gerhard

 12. Je hebt ongeveer alles terug moeten nemen wat je hebt gezegd, Gerhard. Twee gevallen waarbij een theaterstuk in heel Europa niet is opgevoerd, waarbij het niet eens duidelijk is of dat onder druk was van moslims of uit bangigheid van de theaters zelf, een schrijfster die wordt bedreigd, wat erg genoeg is, maar daar heb je maar een gek voor nodig, toegeven dat er in Nederland geen gewelddadig protest heeft plaatsgevonden, nou elders in Europa ook niet, en we hebben het nu wel over moslims hier – en dan toch nog willen beweren dat de gematigde, met vraagteken, moslims zich in grote getalen zouden ‘roeren’ in de Westerse maatschappij en ook nog niet zonder gevolgen. Welke moslims, waar, en met welke gevolgen, Gerhard? Je hebt net toegegeven dat je ‘bewijsmateriaal’ flinterdun is. Wat je doet is dus precies illustreren wat ik bedoelde: je blaast een paar incidenten en non-issues op, en blijft beweren: ‘als dit gematigde moslims zijn dan houden ze er wel erg radicale ideeen op na’. Wat bedoel je met ‘dit’, over welke moslims heb je het nou eigenlijk en welke radicale ideeen, Gerhard?

 13. Nou, ik denk dat de conclusie van Nahed Selim wel eens wáár zou kunnen zijn. Minister Vogelaar laat tot dusver zien dat zij in de vermadelijde jaren ’70 is blijven steken. Ze gaat de verloedering van achterstandswijken aanpakken met.. geld, véél geld. Maar het zal niets opleveren. Wat gaat ze doen met 400 mln ? Voor 40 wijken ? tot 2012 ? Zo’n 2 mln per wijk per jaar. Kun je de grafitti mee wegspuiten en de vernielde busabri’s herstellen en dan ben je al een heel eindje klaar.
  Nergens een begin van een idee hoe je structureel deze problematiek aanpakt, want dan zal blijken dat het géén geldkwestie is, maar dat je de structuur van de wijken zult moeten zien te wijzigen door vooral het particuliere woningbezit te verhogen. Geen betere manier om wijken te verbeteren dan door mensen zélf eigenaar en verantwoordelijke te laten zijn. Dus zorgen voor een gemêleerde sociaal-economische opbouw.
  De PvdA heeft met de keuze van haar bewindslieden duidelijk gemaakt hoe diep de crisis in het sociaal-democratische denken is. Vogelaar belichaamt het sleetse jaren ’70 denken dat juist mede verantwoordelijk is voor de ontstane situatie. Méér jongerenwerkers, méér buurthuizen, méér huurtoeslag, méér geld, méér vernieuwingssubsidies, maar het heeft niets uitgehaald.
  En Vogelaar gaat weer dezelfde weg op, niet beseffend dat de afkeer van de gewone man van de PvdA juist door dit soort arrogante types veroorzaakt is.
  Vogelaar zal met dit beleid wéér niets bereiken, ik durf er heel wat om te verwedden. Ze kiest voor zielloos pappen en nathouden en ondertussen gaat de segregatie steeds verder.
  Overigens, even reagerend op de discussie met Gerhard, ik dacht dat de moord op van Gogh geen non-issue is en evenmin een incident gezien de bedreigingen aan politici en de arrestaties van de aspirant-terroristen A en El F en W.

 14. Jij hebt weer je eigen tirade tegen minister Vogelaar, Tim, die vooral gericht is tegen wat je de PvdA toedicht. Dat heeft niets van doen met wat Nahed Selim heeft gezegd.

 15. Selim is voor mij islamofoob – nee, ik verschrijf me niet. Zij maakt onvoldoende onderscheid tussen de gematigde islam en de fundamentalistische islam, waartussen volgens mij een onoverbrugbare kloof zit. Kennelijk, denkt zij dat het overgrote merendeel van de moslims een fundamentalistische islam aanhangen of kunnen gaan aanhangen. Ik zie daar geen tekenen van.

  Anderzijds hoop ik wel dat gematigde moslims – vanuit hun gematigde islam – respect zullen opbrengen voor hen die uit de islam willen stappen (voorzover die ex-moslims ook respect voor gematigde moslims opbrengen) en als gematigde moslims oproepen dat fundamentalistische moslims (die de veiligheid van ex-moslims niet op hun agenda plaatsen) uitgezet moeten worden (ze hebben veelal een tweede paspoort) krijgen ze van mij een “extra dikke plus”. Ik schrijf dit nu ik net hoor, dat er een comite door en voor ex-moslims is gevormd.

 16. Misschien kun je in het vervolg beter de tekst van Selim integraal opnemen. Op deze manier is het onmogelijk te reageren op Selim, omdat haar tekst hier niet wordt weergegeven. Wél kan ik de conclusie die zij trekt volledig onderschrijven, omdat die segregatie waar zij aan refereert zich al aan het voltrekken is. En als je het achterhaalde beleid van Vogelaar daarbij in ogenschouw neemt dan weet je dat er niks zal veranderen de komende jaren.
  De Overheid kàn dit soort problemen niet aan. Anders had men ze niet eens laten ontstaan. Om dit soort problemen op te lossen zou de Overheid de vrijheid van burgers veel verder moeten inperken. En dat wil toch niemand, een overheid die het hele leven van burgers gaat bepalen.

 17. Het artikel van Selim kun je gewoon vinden op de website van Trouw, Tim. Ik neem geen complete artikelen op omdat een krant dat niet goed vindt.

  Verder ben ik benieuwd waaruit jij opmaakt dat de segregatie waar Selim aan refereert zich al aan het voltrekken is – de gegevens die ik daarna noemde wijzen op het tegendeel. Of maak ook jij geen onderscheid tussen de heel kleine groep van zich radicaliserende moslims en de hele grote groep die gewoon inburgeren of al lang ingeburgerd zijn? Over wie heb je het?

  Verder is Vogelaar nog maar net begonnen, dus waaruit kun je opmaken dat haar beleid al achterhaald is? Zou je niet even afwachten wat ze gaat doen? Of wilde jij net als Selim maar vast uit het feit dat Vogelaar ook de bestrijding van discriminatie op de agenda zet concluderen dat ze dan ook wel voor kinderarbeid zal zijn?

  En als je wilt beweren dat de overheid (welke? de lokale? de regering? Of bedoel je het parlement?) ‘dit soort problemen’ niet aankan, kun je dan ook aangeven welke problemen je eigenlijk bedoelt? En hoezo zou daarvoor de vrijheid van burgers moeten worden ingeperkt? Als ‘de overheid’ niets kan, zullen we de boel dan maar op zijn beloop laten, of hoe dacht je dat?

  Zou het misschien kunnen zijn dat jij ‘dit soort problemen’ anders ziet dan ik, of Selim, of nog meer mensen? Het zou wel helpen als je daar duidelijk over bent, want als jij net als Selim problemen projecteert waar ik ze absoluut niet zie, en die volgens mij ook niet aantoonbaar zijn, dan zitten we natuurlijk vrolijk over elkaars hoofd heen te praten.

 18. Als “gematigde” moslim (wat een rotwoord nu weer) juich ik de oprichting van dat comitee van ex-moslims toe. Of iemand moslim wordt of de islam verlaat is ieders persoonlijke keuze, dat gaat niemand anders iets aan. Zolang ex-moslims geen bedreiging vormen voor mijn persoonlijke islambeleving, hebben moslims hun keuze te respecteren. Wellicht dat ik mij aansluit bij die club. Ik wacht echter even af welke viool Ellian daarin gaat spelen.

 19. Ik heb het nu gelezen en ben het in grote lijnen met haar eens. Multiculturalisme waardeert verschillen, ontleent daar rechten aan én, als gevolg daarvan, zullen parallelle gesegregeerde samenlevingen ontstaan. Dat is, kort gezegd, de kern van haar betoog. Ook geeft zij aan dat multiculturalisme in ademnood komt als culturen met elkaar in conflict komen. Je geeft homo’s allerlei rechten en vervolgens is er een andere minderheidsgroep, i.c. moslims, die daar weer niet mee kunnen leven. En dus zoekt men een vrijblijvende status quo wat de vitaliteit van de samenleving niet ten goede komt.
  Ik denk dat het gelijk van Selim om je heen te zien is. Er zíjn wijken met voornamelijk allochtonen, scholen met voornamelijk allochtonen, vaak op het laagste niveau, VMBO-basis, een ondergrens die we vijftien jaar geleden niet eens kenden !
  Het beleid van Vogelaar is er duidelijk een dat geen zoden aan de dijk zet, omdat het dat nooit heeft gedaan.
  Die 400 mln waar ze zo trots op is halen niets uit. 2 mln per wijk per jaar. Het zal de vlucht van de beter verdienende burger niet stoppen.
  Het is geen geldkwestie. Het is geen kwestie van het (wéér) starten van een islamdiscussie (wil ze wel discussie of wil ze háár visie opleggen)Het is geen kwestie van discriminatie “op de agenda” zetten.
  Vogelaar zou eens naar de ontwikkelingen in Rotterdam van de afgelopen vier jaar moeten kijken om te zien dat een duidelijke visie ten grondslag ligt aan fundamentele veranderingen.

 20. Hendrik Jan Bakker,

  Kom, kom, nu is “gematigde” moslims ook weer niet goed. Heb je een betere term? Ik had ook de term ‘soennieten’ kunnen gebruiken – en soennitisme – maar dan zit ook meteen de strijd in Irak eraan geplakt.

  Ik onderscheid: liberale moslims (liberale islam), gematigde moslims (soennieten, soennitisme), en de fundamentalistische moslims (tegenstanders van de rechtsstaat van licht tot en met gewelddadig radicaal)

 21. Je praat er over heen, Tim. Selim beshuldigt Vogelaar van ‘multiculturalisme’. Op grond van wat? Op grond van het feit dat ze ook wat aan discriminatie wil doen. Vervolgens projecteert Selim een soort multiculturalisme op Vogelaar, en meteen maar op alle linkse partijen dat in Nederland helemaal niet bestaat. Niemand vindt hier dat vrouwen in naam van hun cultuur maar mishandeld mogen worden en niemand is voor het weggooien van wetten en dus voor het invoeren van kinderarbeid. Ze kletst.
  En jij vindt dat nog mooi ook, hoewel je geen enkel argument in kunt brengen tegen mijn kritiek.
  Waar zitten die multiculturalisten die vrouwenmishandeling goedpraten, Tim. Noem er eens een. Eentje maar. En eentje in een linkse partij die in naam van de cultuurverschillen wel kinderarbeid in zou willen voeren.

  Vervolgens ga jij aan de gang met wat je denkt dat multiculturalisme zou zijn. Multiculturalisme komt in ademnood als er conflicten zouden zijn tussen homo’s en een minderheidsgroep als moslims. Watte? Wie komt er in ademnood? Conflicten horen in onze samenleving, en zijn onvermijdelijk bij integratieprocessen. Dat ontkent niemand. Er zijn evengoed conflicten tussen autochtonen, tussen jou en mij bijvoorbeeld. Want ik vind in niets wat jij zegt ook maar iets terug waar we wat aan zouden kunnen hebben.

  En dan kom je weer met de wijken met allochtonen aanzetten. Dat wisten we al. En Vogelaar is daar mee bezig. Maar jij voorspelt maar vast dat het niets uit zal halen. Op grond van wat? Op grond van niks, Tim. ‘Vogelaar zou eens naar de ontwikkelingen in Rotterdam moeten kijken’. Hoe durf jij te beweren, op grond van wat, dat ze dat niet gedaan heeft?

  Helaas. Je roept maar wat.

 22. Jos, gematigd geeft mij de indruk dat ik niet helemaal moslim zou zijn, maar alleen een beetje. Ik voel me gewoon moslim. Een oud-katholiek noemen we ook geen gematigd katholiek, een Nederlands hervormd geen gematigd protestant. Ik gebruik weleens vrijzinnig om mijn islambeleving aan te duiden.

  Jouw indeling deugt helaas niet. De moslims zijn grofweg verdeeld in soennieten en sjiieten. Dat is een beetje vergelijkbaar met katholieken en orthodoxen. Dan gaat het om theologische kwesties. Zowel onder soennieten als sjiieten heb je fundamentalisten, islamisten, gematigden, liberalen, “seculieren” etc. Osama bin Laden is bijv. soenniet. Er bestaan zelfs militante soefies!

 23. Anja (#12),

  wel wat laat, maar niet minder gemeend: inderdaad heb ik mij ernstig vergaloppeerd v.w.b. de door mijn geweldadig genoemde protesten in de Westerse wereld. Buitengewoon slordig, dus mijn excuses voor deze uitglijder.

  V.w.b. de andere punten: dat ik mij op zo’n beetje alle punten heb moeten rectificeren, is wel wat kort door de bocht, al was mijn bijdrage door 2 uitglijders niet bepaald sterk te noemen. Hierboven heb ik reeds de meest grove uitglijder genoemd, maar de ander, waarbij ik 2 dames door elkaar haalde, maar waar het feit waar ik aan refereerde onveranderd hetzelfde blijft, is van een veel minder kaliber. Dat het hier maar om 1 gek gaat is nog maar zeer de vraag, want het aantal personen dat doodsbedreigingen ontvangt is wel alarmerend, en de weinige openlijke Moslimprotesten hiertegen teleurstellend. Jij zult wellicht de vraag opwerpen, waarom zij dat zouden moeten doen daar de groep toch niet verantwoordelijk is voor een of een aantal krankzinnige individuen binnen die groep? Maar de huidige gespannen situatie zou wel wat meer ontspannen kunnen worden door dit soort geluiden: als alleen deze negatieve berichten de massa bereiken, maar geen duidelijk aanwezig geluid van protest wordt gehoord, dan moet je niet gek op kijken als de Moslimgemeenschap (te) kritisch wordt benaderd.

  Dan de afgelaste voorstellingen: het zijn er 2 die ik noem (en dus hoef ik hier niets van terug te nemen), maar zou het niet zo zijn dat meerdere initiatieven voortijdig in de kast verdwijnen vanwege het huidige klimaat, dus vanwege angst? Is het niet zo, dat kunstenaars (cabaretiers voorop) zich zelf censureren, of dat voorstellingen van hen (niet op hun eigen initiatief!) worden afgelast? Mag ik dat zorgwekkend vinden?

  Tenslotte heb ik duidelijk aangegeven wat ik bedoelde met mijn opmerking betreffende radicalen: in ieder geval niet dat het er op deze site veel zijn. Dit heeft niets met terugnemen van mijn woorden te maken, maar met een toelichting over wat ik precies bedoelde.

  En voordat ik het vergeet (was bijna het geval): de bewering van Jos dat Selim Islamofoob zou zijn, en zijn warrige verdediging van die stelling, want daar reageerde ik in beginsel op. Het is een bizarre bewering, en het valt me tegen dat niet meerderen zich ervan distantieren: door er niets over op te merken, versterkt men de indruk het ermee eens te zijn. En dat kan toch niet waar zijn? Toch? De vraag of Selim een gegronde of ongegronde angst heeft voor de Islam en/of voor Islamieten is wat mij betreft nog niet beantwoord. Het zou eenieder sieren wat minder snel naar dit soort benamingen te grijpen wanneer iemand een geluid te berde brengt dat hem of haar niet aanstaat.

  Gerhard

 24. Om jouw vraag om een voorbeeld van multiculturalisme in de dagelijkse praktijk hoef ik enkel te verwijzen naar het vonnis dat deze week is uitgesproken tegen Mohamed L een 15-jarige jongen die een 10-jarig meisje meerder malen had verkracht. De straf was 200 uur werkstraf (Wat ? jazeker) Motief van de lage eis ? De jongen had nooit fatsoenlijke voorlichtiong gehad en had via zijn cultuur een ander beeld van vrouwen dan hier te lande gangbaar is.
  Voorbeeld van een dag of twee geleden en als je even zoekt met tientallen uit te breiden, dus dat ééntje maar.. was niet nodig. Zo veel voorbeelden als er vlooien op een hond zitten.
  Verder heb ik duidelijk aangegeven waarom ik Vogelaar’s beleid 3 keer niks vind. Die 400mln waarmee ze loopt te pronken is een druppel op een gloeiende plaat. Bovendien, wat je opknapt is een jaar later weer vernield. Om leefbare wijken te creëeren is ingrijpend beleid nodig. Uit niets blijkt tot nu toe dat Vogelaar hieromtrent ideëen heeft. Sterker nog, ze steekt het riedeltje af dat we al dertig jaar kennen en dat al lang achterhaald is, namelijk dat als de woonomgeving wordt opgeknapt de wijk ook leefbaar wordt. Ja, voor een jaartje, daarna wordt het weer dezelfde troep. Gebouwen maken geen overlast, mensen doen dat.
  Dus ik voorspel op grond van het verleden dat het wéér niks zal worden. Als je weet op welk spoor de trein staat kun je best voorspellen waar die aan zal komen.

  Nee, ik roep niet zomaar wat, ik weet wat ik zeg

 25. Oh ja, en Vogelaar’s standpunt dat jongeren uit achterstandswijken crimineel worden omdat ze gediscrimineerd worden is ook zo’n fraaie omkering van zaken. Ze worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en in het uitgaansleven omdat ze lastig zijn, soms crimineel zijn en vaak een slechte arbeidsmoraal hebben. Dáár ligt de oorzaak. Geen enkele werkgever of uitbater van uitgaansgelegenheid heeft baat bij discriminatie. Ze willen allebei personeel c.q. klandizie

 26. Bronnen, Tim. Je hebt hard je best gedaan om een voorbeeld te vinden en hebt een jongen van vijftien gevonden die in jouw ogen kennelijk een te lage straf heeft gekregen. Hoewel iedereen in dat werk weet dat je een jongen van vijftien ook al heeft hij vreselijke dingen gedaan niet op mag geven. En roept maar meteen iets over vlooien op een hond, hoewel je niet verder komt dan een voorbeeld, waar je bovendien voor mij voor geen kant aannemelijk weet te maken hoe verschrikkelijk dat multiculturalisme toch is waar Selim zich tegen af zet, noch uiteraard hoe dat zou leiden tot segregatie.

  En Vogelaar zegt niet dat jongens crimineel worden door discriminatie, alleen dat het meespeelt, waar ze meer dan gelijk in heeft. Mensen worden niet zomaar crimineel, Tim. Er is altijd sprake van een wisselwerking. Maar laat maar zitten, verder, dit wordt een herhaling van zetten en jij blijft geloven wat je geloven wilt en geeft geen enkel zinnig antwoord op de vraag wat Vogelaar – of anderen, in jouw ogen dan wel zouden moeten doen.

  Het siert je dat je toegeeft er naast te hebben gezeten, Gerhard. Wat niet weg neemt dat ik je niet hoor zeggen dat je dan dus ook niet veel grond hebt voor je vijandbeeld.
  Ja, het is zorgwekkend als er mensen worden bedreigd, maar daar was iedereen het al over eens. Dat het gaat om een heel klein percentage van de moslims die het gevaar lopen te radicaliseren weten we ook.
  Verder is die steeds maar weer herhaalde eis dat alle moslims voortdurend zouden moeten protesteren en zich excuseren voor wat een paar doen langzamerhand een erg vervelend cliche. Ik excuseer me als christen ook niet voor de uitglijers van de Paus, of voor een zwartekousen kerkganger die vindt dat abortus moord is en probeert de wet terug te draaien. Wat voor mij bovendien allang duidelijk is, is dat geen enkel protest zou helpen bij de lui die zo graag moslims blijven wantrouwen, zoals bleek na het eindeloze herhaalde verwijt dat de moslims niet hadden geprotesteerd na de moord op van Gogh, terwijl ze dat note bene wel hadden gedaan en wel dezelfde dag nog.
  En dan nog over die zelfcensuur. Zou het niet bij jou opkomen dat er ook heel veel mensen zijn die geen zin hebben om mensen te kwetsen als dat nergens voor nodig is, dat er ook mensen zijn die rekening zouden willen houden met de gevoeligheden van anderen, en dat je dat niet meteen censuur moet noemen? Kun jij je misschien voorstellen dat ik me honderd keer meer zorgen maak over de botheid van de gemiddelde Hollander van tegenwoordig, en de vanzelfsprekendheid waarmee je tegenwoordig maar van alles mag beweren en zeggen over mensen als ze maar moslim zijn? Of is dat voor jou geen zorg?
  Of zal ik van jou als autochtone Nederlander maar eens gaan eisen dat je protesteert en je excuseert voor alles wat andere autochtone Nederlanders voor rottigheid zeggen over moslims?
  Of is het altijd alleen maar de andere kant die verantwoording af moet leggen?

  Bovendien, Tim en Gerhard, krijg ik ontzettend genoeg van steeds maar weer die pogingen om er met de haren bij te slepen wat je moslims kwalijk zou kunnen nemen, appels, peren en bananen, terwijl jullie de belangrijkste informatie die ook in het stuk hierboven staan gemakshalve maar negeren: er zijn geen essentiele verschillen in hoe moslims en niet-moslims aankijken tegen alle belangrijke kwesties wat betreft rechtsstaat en integratie. Dat zou langzamerhand eens genoeg moeten zijn.

 27. Hendrik Jan Bakker,

  Volgens mij ‘deugt’ jouw indeling ook niet. Dat heb je als een centraal leergezag ontbreekt: iedere moslims (en dus ook niet-moslim) kan beweren wat hij/zij wil. Je kunt ook iedere moslims soenniet noemen omdat hij/zij iets van het voorbeeld van de profeet volgt.

  Maar ik houd het hierop: binnen het officiele soennitisme – vraag het maar bij het CMO of CGI of de imam maar – zijn vier wetscholen en soennieten zijn gehouden die te volgen. Echter, soennieten dienen de wetten van een land te respecteren – dus ook de wijze waarop die wetten veranderd worden – zolang de vijf islamzuilen door dat land gerespecteerd worden, en dat is het geval in West-Europa. Daarom is die angst voor een grote fundamentalisering c.q. radicalisering onzin. Bovendien is een groot deel van de soennieten niet-praktiserend: ze lappen de vijf zuilen en andere, niet-verplichte(!!) aspecten vaak aan hun laars. Ik beperk me gemakshalve tot het soennitisme – 90% van de moslims zijn soennieten.

  P.s. Volgens mij ben jij respectabel semi-vrijzinnig en geen soenniet.

 28. P.s.2 Osama Bin Laden is slechts van geboorte soenniet, maar nu niet meer: hij is via het wahabitisme geradicaliseerd.

 29. Gerhard,

  Wat jij warrig aan mij vindt, laat je in het midden. Je roept maar wat en maakt niets waar.
  Selim doet het voorkomen dat fundamentalisering (beter wahabitsering) c.q. radicalisering het overgrote merendeel van de moslims betreft. Dat is onzin en islamofoob: het overgrote deel van de moslims is soenniet, en heeft respect voor de wetten van het land.

 30. Met je alinea over “de botheid van de gemiddelde Hollander van tegenwoordig” (reactie 26) kom je, Anja, volgens mij meer bij de kern van het verhaal, dan al het gehakketak hier ter plaatse over wat waar en niet waar is. Waarom is “de gemiddelde Hollander van tegenwoordig” zo bot geworden?

  Groet,

 31. Jos, het is niet makkelijk uit te leggen. Ook wahabieten zijn soennieten. Het heeft iets te maken met op welke bronnen je je beroept. Die vier wetsscholen binnen de soennitische islam maken dat niet anders. Wahabieten erkennen die wetscholen niet, of slechts gedeeltelijk, maar worden door islamitische en westerse geleerden toch tot de soennieten gerekend. Ik heb nooit iemand met enig gezag horen verklaren dat Bin Laden geen soenniet meer zou zijn. Ik zou daarvoor graag een bron van je hebben. Om een ander uiterste te noemen: Hazrat Inayat Khan, de grondlegger van het universeel soefisme, was ook een soenniet. Zelfs de Ahmadiyya’s zijn in beginsel soennieten, hoewel ze door geleerden van de Al Azharuniversiteit tot afvalligen zijn verklaard, niet tot afvallige soennieten, maar tot afvallige moslims. Je hebt dus zowel onder sjiieten als soennieten de hele schaal van seculier-liberaal-gematigd-orthodox-fundamentalist en wat je nog meer aan kwalificaties wilt. Ook het ontbreken van een centraal leergezag doet hier niet aan af. Er bestaat hierover onder moslims van alle soorten brede overeenstemming. Het is dus niet zo dat ieder maar datgene beweert wat hem het beste uitkomt, tenzij het zo iemand aan basale kennis ontbreekt natuurlijk. Het is voor de discussie overigens niet relevant.

 32. Hendrik Jan,

  Ja, dat zei ik al: ieder die het handelen van de profeet (de soenna) als voorbeeld neemt, kan zich soenniet noemen. Maar wahabieten erkennen soennieten (van de vier rechtscholen) niet als goede moslims en vice versa! Over overeenstemming gesproken: de leer van Al Wahhab, de grondlegger van het wahabisme, is ten tijde van de opkomst van die leer door de soennistische schriftgeleerden een dwaling genoemd. Zou het zo kunnen zijn dat de Al-Azhar-geleerden van nu – gehuisvest in het fundamentalistische Egypte! – gewahabitiseerd zijn? Mijn antwoord is: ja.

  Terugkomend op Selim, ze zou een punt hebben als ze zou wijzen op de fundamentalistsche islam gepropageerd door Al-Azhar geleerden! Die is gevaarlijk. Maar soennieten, die dus in de traditie van de vier rechtsscholen staan, niet.

 33. Hou eens op met je wetsscholen, Jos. Hendrik Jan heeft het nu keurig uitgelegd, en het is voor deze discussie niet relevant, daarin ben ik het geheel met hem eens.

 34. Bedankt voor je uitnodiging, Anja. Ik kan er slechts in beschouwelijke zin wat over zeggen.
  27 maart schreef ik in een reactie over het boekje van Bart Brandsma, “De hel, dat is de ander. Het verschil in denken van moslims en niet-moslims”. Brandsma onderscheidt het denken van de “homo-secularis” en de “homo-islamicus”. De homo-secularis is op zoek naar waarheid en de homo-islamicus is op zoek naar waarachtigheid, leven vanuit de waarheid. Brandsma legt uit waarom door het verschil in denken de homo-secularis niet in staat is de consequenties van godslastering te begrijpen, “hij kent de wereld van de waarachtige niet” (niet meer, Bert)
  Onlangs hield de muziekdocent van de school van mijn kinderen op een ouderavond een voordracht. Hij zei onder andere dat als een leerling hem beledigde, hij daar wel mee overweg kon, maar als een leerling hem via de componisten beledigde, dan had die leerling een probleem. Ik verbond dit gelijk met de uitspraak van Brandsma. De kunstenaar probeert ook vanuit waarachtigheid te scheppen.
  In vroeger tijden waren religie, kunst en wetenschap met elkaar verbonden, de kathedraal van Chartres is daarvan een schitterend voorbeeld. De ‘beoefenaars’ van religie, kunst en wetenschap stonden nog in de moraliteit. Op een gegeven moment heeft mijns inziens de wetenschap zich los gemaakt van de morele wereld. De wetenschap verdiepte zich steeds meer in details en verloor het overzicht. Wellicht kort door de bocht: de gangbare wetenschap is cijfertjes-wetenschap geworden, alleen nog oog voor kwantiteit en niet meer voor kwaliteit. “De gemiddelde Hollander van tegenwoordig” staat in of is in zijn denken product van deze wetenschap. Iedereen heeft de waarheid in pacht en moet die kunnen uiten. Er vind op dat gebied een strijd plaats. In die strijd delft de wetenschap die waarachtig wil zijn nog het onderspit.
  Wellicht is hier sprake van een noodzakelijk emancipatieproces, waar de waarachtigheid noodzakelijk achterop geraakt is, en die (die waarachtigheid) men individueel weer moet vinden (zie de drie modellen in je “Deja vu’s”).
  De kunstenaar Joseph Beuys heeft in de vorige eeuw op zijn manier geprobeerd de drie gebieden van het geestesleven weer met elkaar te verbinden: “Ieder mens is een kunstenaar.”
  Er valt natuurlijk nog veel meer over te vertellen en in de zoektocht naar waarheid kun je het er natuurlijk ook helemaal mee oneens zijn.

  Vriendelijke groet,

 35. Jos, het laatste wat ik hierover zeg: de wetscholen zijn later ontstaan dan de soennieten. Ook de wahabieten beroepen zich op de soenna, hoewel zij daar andere conclusies uit trekken. De in jouw beleving wahabitische Al Azhar heeft inmiddels wel een fatwa tegen meisjesbesnijdenis uitgesproken. Overigens noem ik mij dan graag een vrijzinnig soennitisch moslim, daar ga jij niet over.

Reacties zijn gesloten.