Tekst van het Amsterdams Joods Akkoord

Amsterdam Joods Akkoord (Amsterdam JA!)
 
 
Aan alle politieke partijen in Amsterdam

Amsterdam, 21 februari 2018

Geachte heer, mevrouw,
 
Namens Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS) brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Sinds vierhonderd jaar maken Joden deel uit van onze stad. Dat dit niet steeds een vanzelfsprekendheid is geweest, leert de geschiedenis. Amsterdam heeft een meer dan morele verantwoordelijkheid voor de Joodse bevolkingsgroep. Zeker de laatste tijd leeft er binnen de Joodse gemeenschap een behoorlijke spanning vanwege de recente gebeurtenissen zoals het Hacarmel ‘incident’. De Joodse gemeenschap voelt zich soms in de steek gelaten.

Langs deze weg roepen wij u op om samen met ons het Amsterdam Joods Akkoord (Amsterdam JA!) te ondertekenen. Door middel van het ondertekenen van dit akkoord op 6 maart a.s. spreken de politieke partijen in Amsterdam zich uit dat er geen plaats is in onze samenleving voor antisemitisme en dat de Gemeenteraad pal achter de Joodse gemeenschap staat.
We zijn van plan dit akkoord onder toeziend oog van de pers door alle politieke partijen te laten tekenen. Indien u geïnteresseerd bent om mee te doen aan dit akkoord, laat het ons dan weten, wij sturen u dan uiterlijk aan het einde van de week de exacte tekst toe.

Met vriendelijke groeten,
Joodse Gemeente Amsterdam

Amsterdam Joods Akkoord (Amsterdam JA!)??

Sinds vierhonderd jaar maken joden deel uit van onze stad. Dat dit niet steeds een vanzelfsprekendheid is geweest, leert de geschiedenis. Amsterdam heeft een meer dan morele verantwoordelijkheid voor de Joodse bevolkingsgroep. Aan die verantwoordelijkheid committeren wij ons door middel van het Joods Akkoord. Met dit akkoord zeggen we toe dat wij de maatregelen in dit akkoord in de gemeenteraad zullen steunen en prioriteit zullen geven. Deze maatregelen overstijgen politiek-ideologische tegenstellingen en zijn van belang om Amsterdam, Mokum te laten blijven zijn als verdraagzame stad, waar wij als partijen allemaal voor staan in woord en daad.Daarom zullen wij:

A.
Laten zien dat wij als toekomstige politieke fracties staan voor Amsterdam als stad die haar joodse geschiedenis koestert en zich om haar joodse inwoners bekommert.
Zodat joden zich veilig en thuis voelen in Amsterdam en zien dat wij strijden tegen intolerantie, discriminatie en antisemitisme. Vrijheid om jezelf te zijn in Amsterdam geldt ook voor de joodse bevolkingsgroep. Want, Amsterdam is van ons allemaal.?Dit betekent ook dat Amsterdam er werk van maakt als de Shoah niet in de klas behandeld wordt of kan worden.

Daarom!
1. gaat Amsterdam monitoren of dit onderwerp in de klas voldoende aan bod komt.
2. stelt Amsterdam een stedelijk steunpunt in dat docenten begeleiding biedt die met bespreking van dit onderwerp worstelen.

B.
Amsterdam staat op tegen antisemitisme. Als er zich een incident of uiting voordoet gericht tegen joodse inwoners of joodse objecten dan:
1. Neemt het Amsterdamse stadsbestuur concrete en zichtbare actie en
2. Amsterdam geeft een luid en duidelijk en voor iedereen zichtbaar weerwoord. Zodat duidelijk is dat wij als bestuur van de hoofdstad dergelijke daden niet tolereren en zodat voor Joodse Amsterdammers duidelijk is: dit is ook jouw, ook jullie Amsterdam. Dat is het en dat blijft het.
Maatstaf hierbij is de door de Europese Unie aangenomen definitie van antisemitisme.(Voetnoot: The detailed working definition , in 2005 developed by the European Monitoring Center on Racism and Xenophobia (now Fundamental Rights Agency) then an agency of the European Union. )

C.
Amsterdam neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid voor de Joodse bevolkingsgroep. Amsterdam pakt door bij de helaas noodzakelijke beveiliging van haar Joodse inwoners, instellingen en ondernemingen.

D.Amsterdam zorgt er voor dat er in het basis- en middelbaar onderwijs, op ROC’s en voor nieuwe Amsterdammers programma’s worden gemaakt en gebruikt die antisemitisme tegengaan. Daarnaast geldt dat iedereen met een startkwalificatie een van de musea of plekken heeft bezocht die het verhaal vertelt hoe bijna tien procent van de Amsterdammers in minder dan drie jaar tijd uit het hart van Amsterdam is weggerukt. Ook wie zich in Amsterdam vestigt krijgt dit verhaal indringend te horen.

Afsluitend:Met dit Joods Akkoord verklaren de ondertekenende partijen dat zij zich in de bestuursperiode 2018-2022 daadwerkelijk, concreet en zichtbaar inzetten voor de veiligheid en ontplooiingsmogelijkheden van de joodse gemeenschap in Amsterdam. Joden in Amsterdam mogen er van uit kunnen gaan dat zij als gemeenschap op dit gemeentebestuur kunnen rekenen. Dit Joods Akkoord is daarvoor de bevestiging.