Islam voor beginners (11)

De sharia

Toen Ayaan Hirsi Ali in een school aan moslimkinderen vroeg wat hoger voor ze stond, de Grondwet of Allah, was dat makkelijk scoren. Uiteraard zeiden die kinderen Allah want ze hadden geleerd dat niets hoger is dan God. Of ze enig idee hadden wat ze daarmee zeiden en of ze wisten wat de Grondwet eigenlijk inhield was natuurlijk de vraag. We zouden ook maar niet te hoge verwachtingen moeten hebben over wat niet-moslimkinderen daarover weten, om van volwassenen nog maar even te zwijgen.

Bij veel niet-moslimse Nederlanders die bang zijn dat de islam hier straks de boel over gaat nemen roept zo’n incident voorspelbare angst op. Zie je wel, ze zeggen het zelf: God is hoger dan de wet. Dus als zij straks de meederheid hebben dan wordt hier de sharia ingevoerd, de islamitische wet, waarin staat dat een dief de handen afgehakt moeten worden. Dan moeten alle vrouwen gesluierd rondlopen, moet iedereen in gescheiden zwembaden, en wordt alcohol verboden.

Wat ons brengt op twee vragen: wat is de sharia?
En in hoeverre is de sharia onverenigbaar met de wetten van dit land?
En wat kan er gebeuren wanneer islamitische wet, en Nederlandse wet op punten met elkaar botsen?

Het is geen makkelijke vraag, met als eerste reden dat de sharia niet één boek is dat je bij de boekhandel kunt gaan bestellen. De koran is één boek. De ahadieth (de overleveringen) beslaan een hele reeks boeken. De koranexegese die belangrijk is om tot wetten te komen, en de jurisprudentie over de uitspraken die in het kader van islamitische wetgeving zijn gedaan bestrijken meerdere bibliotheken. De wetgeving is niet voor elke islamitische stroming hetzelfde en ook nog per land verschillend. En bovendien zijn er maar weinig landen waar de ‘zuivere’ sharia wordt toegepast – voor zover er overeenstemming zou bestaan over wat de zuivere sharia eigenlijk is. Er bestaat ook geen overeenstemming over de mate waarin in verschillende landen wordt gedacht over de plaats die de sharia inneemt. In sommige landen zijn ook de moslimregeringen voorstanders van een scheiding van “kerk” en staat, in andere landen wordt de sharia alleen toegepast als het gaat om familierecht, bij trouwen en echtscheiding, in weer andere landen is er een mengvorm te zien tussen moderne wetgeving, soms koloniale overblijfsels van wetten en rechtspraak, vermengd met traditionele gebruiken waarvan het soms nog de vraag is of die islamitisch zijn of niet. In sommige landen, Tunesie, Marokko, zien we juist een beweging in de richting van modernisering, meer rechten voor vrouwen onder andere, in andere landen zien we een beweging richting fundamentalisme, zoals in Iran, Pakistan en Soedan.

Moeten we ons daar druk over maken? In Nederland horen alle burgers zich te houden aan de wet. Wie dat niet doet wordt opgepakt en wordt berecht. Niemand kan zich hier beroepen op traditionele en religieuze gewoontes als die in strijd zijn met wat er hier mag. Mishandeling van vrouwen, bijvoorbeeld, mag niet, nog afgezien van de vraag of dat als een cultureel gedrag gezien moet worden, of gewoon als universeel wangedrag van (sommige) mannen. Meer nog: moslims worden volgens de islam geacht zich in niet-islamitische landen te houden aan de daar geldende wet. Zie Een Hollandse islam? En het overgrote deel van de moslim Nederlanders is het daar geheel mee eens, zolang ze de ruimte krijgen om op eigen manier hun godsdienst te belijden. Alleen in islamitische landen, en dat maar gedeeltelijk en onder voorwaarden, geldt de sharia.

Maar wat is de sharia?
Meestal wordt dat vertaald met ‘islamitisch recht’, en de associaties zijn meestal direct met de twee meest omstreden gedeelten van de sharia, het familierecht waarin mannen en vrouwen verschillend worden behandeld, en het strafrecht, waarin lijfstraffen staan op diefstal en overspel. Maar de sharia is veel breder dan dat. Letterlijk genomen betekent het ‘de weg naar de bron’, staat in Tariq Ramadan’s boek Westerse moslims en de toekomst van de islam. De sharia is de uitdrukking van de individuele en collectieve trouw door de eeuwen heen aan de universele beginselen van de islam. Zoals de shahada (de geloofsbelijdenis: er is geen god dan God, en Mohammed is zijn boodschapper) uitdrukt hoe je moslim wordt, bent, geeft de sharia aan ‘hoe we moslim moeten zijn en blijven’. Het omvat dus veel meer, en veel minder, dat er in westerse wetboeken gedocumenteerd staat. Meer, omdat het gaat om de relatie van de mens tot God, wat van je als moslim verwacht wordt, inclusief hoe je bidt, vast, hoe je rechtvaardig bent, hoe je omgaat met armen en wezen, en hoe je als gelovige moslim om moet gaan met je medemens. Minder, omdat veel zaken in de tijd dat de koran ontstond, en later de vele verschillende manieren van uitleg en de regels die daar uit voort kwamen nog niet bestonden. De koranverzen bevatten maar een procent concrete juridische regels, en die vooral op het gebied van familierecht en erfrecht. In de soenna (de overleveringen) zijn al meer regels te vinden, vooral omdat de profeet in zijn tijd, in zijn gemeenschap, ook de taak van regelgever en rechter had. Maar op allerlei gebieden zoals staats- en bestuursrecht, fiscaal recht, en zelfs een groot deel van het strafrecht, geven de koran en de soenna geen uitsluitsel. Zelfs een land dat het meest naar de letter van de koran wil leven kan er niet omheen om wetten te maken die dan tenminste niet in strijd zouden moeten zijn met de islam. Maar ook is duidelijk dat de wetten die in de loop van de tijd zijn ontstaan mensenwerk zijn, voor interpretatie vatbaar, aangepast aan tijd en omstandigheden.

De sharia is dus vooral een plichtenleer. Het overgrote deel ervan is niet in strijd met de wet zoals we die hier kennen. Of iemand wel of niet alcohol mag drinken is niet in onze wet geregeld, ook niet of mensen moeten bidden en hoe vaak. Dat iedereen die meerderjarig is alcohol mag drinken betekent niet dat het moet. Seks buiten het huwelijk is in Nederland niet strafbaar. Maar ieder individu kan beslissen naar eigen geweten of religie, of seksualiteit ook buiten het huwelijk mag. Spanningen hoeven alleen op te treden wanneer gelovigen, met een beroep op de vrijheid van godsdienst, ook de faciliteiten vragen om die godsdienst uit te kunnen oefenen, zoals een gebedsruimte, of tijd om te bidden.

Bij andere voorschriften is het ook een kwestie van interpretatie. Er zijn bijvoorbeeld regels dat moslims zich bescheiden en zedig moeten kleden (voor beide seksen, trouwens). Maar dat, zegt Ramadan, betekent niet dat moslims zich moeten kleden zoals de profeet en zijn metgezellen. Er is een grote mate aan vrije keuze waarbij moslims zich modern kunnen kleden, veelal zoals ook niet-moslimburgers zich kleden, maar dan in een meer gesloten variant die blijk geeft van zedigheid en bescheidenheid. Niemand is tenslotte verplicht om in bikini op het strand te gaan zitten.

Maurits Berger, die een boek schrijft over de sharia, betoogt dat in veel landen veel in beweging is, ook rondom de sharia. Daarbij zijn moderne stromingen te zien, die de sharia niet willen gebruiken om de terreinen van ‘de staat’ en ‘de economie’ terug in de tijd te trekken, maar juist om die vooruit te stuwen. Daarbij gaat het meer om de ethische principes toe te passen, te betrekken bij de staatsvorming. Zowel liberalen als conservatieven schuiven hun eigen visie op de sharia naar voren: de liberalen betogen dat democratie een essentieel onderdeel van de sharia is, aangezien daarin het bestuur in handen wordt gelegd van de mensen, en tevens de gelijkheid van alle moslims wordt benadrukt. Gelijkheid is een belangrijke islamitische waarde, wie de bronnen bestudeert komt tot de ontdekking dat er in de oorspronkelijke islam sprake is van een vergaand egalitair mensbeeld, met een grote nadruk op rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Bij dat beeld hoort ook dat er geen priesterkaste geschoven is tussen God en de mens, dat er geen machtige kerk is die voorschrijft, er is alleen het woord van God. En hoogstens kun je mensen die er meer van weten om advies vragen. Maar conservatieven menen dat alleen gekwalificeerde personen, zoals godsdienstgeleerden, bevoegd zijn tot bestuur, omdat de uitleg van de sharia slechts aan hen is voorbehouden. Er is in de islamitische wereld zelf dus een strijd om de sharia gaande, waarin wordt gestreden om de ‘ware’ interpretatie daarvan.

Op twee belangrijke terreinen zou de sharia, zoals die meestal wordt gehanteerd, in strijd kunnen zijn met het Nederlandse recht. En dat is op het gebied van familierecht en erfrecht. Bijvoorbeeld is het naar de letter van de koran mannen toegestaan hun vrouw eenzijdig te ‘verstoten’. Nu wijzen veel vrouwelijke korangeleerden er op dat er tegelijkertijd op veel plaatsen in de koran staat dat vrouwen goed behandeld moeten worden en dat mannen verantwoordelijk zijn om hen te onderhouden. De vraag is dus, ook onder de sharia, onder welke omstandigheden een man eenzijdig van zijn vrouw mag scheiden. Omgekeerd is de mogelijkheid van een vrouw om van haar man af te komen veel beperkter. Nu moeten we wel bedenken dat ook in het westerse recht mannen tegenwoordig is toegestaan eenzijdig te scheiden, het klinkt alleen vriendelijker dan ‘verstoting’. Het punt is alleen dat volgens het westerse recht ook vrouwen eenzijdig mogen scheiden. (En laten we niet vergeten dat het pas een generatie geleden was dat eenzijdig scheiden bijna niet mogelijk was). Sommige moslims, zeker in landen waarin een ongetrouwde vrouw nog nauwelijks in staat is om zelfstandig te leven en de kinderen horen bij de familie van de man, vinden het humaner wanneer een man een tweede vrouw trouwt en de eerste blijft onderhouden, dan om haar op straat te zetten. Tegelijk is duidelijk dat de polygamie in de meeste islamitische landen, onder druk van de vrouwen, op zijn retour is. In de koran zijn aanwijzingen dat polygamie niet het ideaal is, maar destijds vooral werd aanbevolen om weduwen en wezen bescherming en onderhoud te bieden.

Er blijft feitelijk maar een klein aantal sharia regels over dat absoluut strijdig zou zijn met het Nederlands recht. Dat zijn de koranische lijfstraffen, die overigens ook in weinig moslimlanden van toepassing zijn, polygamie en het verbod op rente –ofschoon in islamitische landen als Egypte ook daarover al fatwa’s zijn uitgevaardig dat rente onder bepaalde omstandigheden wel is toegestaan. Wat de lijfstraffen betreft, behalve dat die hier nooit uitgevoerd zouden mogen worden onder de Nederlandse wet, heeft Tariq Ramadan benadrukt dat zware straffen op diefstal en prostitutie volgens de koran alleen toegestaan zouden mogen worden wanneer er sprake is van een rechtvaardige samenleving, zonder armoede die mensen kan drijven tot stelen of in eigen onderhoud te voorzien door seksuele diensten aan te bieden. En die rechtvaardige samenleving bestaat nog nergens. Zie het artikel over Nigeria, shariafobia en solidariteit.

Over de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de sharia zijn we nog niet uitgesproken. Wordt vervolgd.

Literatuur:
Tariq Ramadan, Westerse moslims en de toekomst van de islam. Bulaaq
Maurits Berger, De Shari’a. Artikel in het maandblad van Al Nisa, www.alnisa.nl
Ruud Peters, Fikh (rechtswetenschap) en Het recht- recente ontwikkelingen, in Jacques Waardenburg (red) Islam, norm, ideaal en werkelijkheid. Uitgeverij Fibula.
Abdulwahid van Bommel, meerder bijdragen in Wankele Waarden, Levenskwesties van moslims belicht door proefessionals. Uitgave van Forum.

Voor nieuwkomers op dit weblog. Commentaren worden niet automatisch geplaatst. Zie voor uitleg en spelregels ‘Nieuwe opzet weblog’.

20 gedachten over “Islam voor beginners (11)

 1. Een helder en duidelijk stuk dat, als het gelezen en begrepen zou worden door de mensen die ongefundeerd bang zijn, weer wat spanning op zou kunnen lossen.
  Ik heb één kanttekening: Dat het verbod op rente absoluut in strijd zou zijn met westers recht lijkt me niet juist. Iedereen is vrij te lenen of uit te lenen tegen de voorwaarden die hijzelf kiest. Niemand verplicht je om rente te heffen of te betalen. Zelfs heffingsrente die je door de overheid soms opgelegd kan worden kun je voorkomen door direct te betalen.
  Dat het hoogst onpraktisch is in de westerse maatschappij zoals die is (met grote banken en geldontwaarding en dergelijke) is een andere zaak. Maar ik zie hier geen tegenstrijdigheid.
  Zo, wéér een probleem minder. 🙂

 2. Ik vind het leuk om te horen, maar doe maar niet meer, Jan. Graag inhoud, informatie, verder denken. Complimenten geven zo’n onder-ons sfeer, okee?

 3. “Er is geen wet dan de Grondwet, en de mensen zijn, zijn/haar profeten”. Dat zou u moeten verkondigen Mvr. Meulenbelt. Als de Koran multiinterpretabel is en blijft, is het bijzonder gevaarlijk. Dan kan het naar willekeur uitgelegd blijven worden. Ik weet dat er op het moment onderzoek wordt gedaan naar de toepasbaarheid van de sharia, hier in het westen. Het lijkt me echter niet wenselijk om op zijn minst de sharia voor het familierecht in te voeren om o.a. boven genoemde reden. Er is een Grondwet en scheiding van kerk en staat, er zou hierover verder geen discussie moeten zijn.

 4. Als we de grondwet serieus nemen, mevrouwmeneer Jansen, dan nemen we ook de vrijheid van godsdienst serieus en dus ook dat er mensen zijn die verschillende levenswijzen hebben op grond van hun religie. Dus zeggen doe de koran maar weg is tegen de grondwet. En dat er verschillende interpretaties mogelijk zijn maakt het nog niet willekeurig. En overigens hebben we ook verschillende interpretaties van de grondwet, waarvan acte. Is dat ook levensgevaarlijk? Hoezo levensgevaarlijk, trouwens?
  Dus u houdt met de discussie op, want die vindt u niet nodig. Ik ga nog even door.

 5. @ Jansen (4):

  In uw redenatie zou de Bijbel even “bijzonder gevaarlijk” moeten zijn als de Koran. Die blijkt nl. ook multi-interpretabel. U beseft kennelijk niet goed dat het om twee heel verschillende levensgebieden gaat, nl. religie en staatsinrichting. De scheiding tussen Kerk en Staat is in Nederland geregeld. De angst, dat de Koran of sharia boven de (Grond)wet zou kunnen gaan is nergens op gebaseerd. Dus waarover zich druk gemaakt?

  Het verhaal over de sharia vind ik informatief, juist vanwege de overeenkomsten en mate van verenigbaarheid. Maar ik kan het niet zien als een voorstel om die in Nederland toe te passen. Als men dat al zou willen, zou dat naar mijn mening geen enkele kans maken.

 6. Dat is waar, Olav. Maar er is nog een aspect aan dat eigenlijk over die scheiding staat-kerk heengrijpt. Tegenwoordig roepen niet-gelovige mensen wel eens over religie: dat doe je maar thuis. Maar de ware islam gaat niet alleen maar over de relatie tussen mens en God, die gaat ook over de relatie van mensen onderling. Het huidige dominante politieke klimaat, met zijn ‘eigen verantwoordelijkheid’, uitgelegd als ieder voor zich, is niet erg islamitisch – en niet erg christelijk ook trouwens, want die beide grote godsdiensten leren je dat je niet alleen voor jezelf maar ook voor de ander verantwoordelijk bent. Het is bijvoorbeeld een islamitische plicht om een percentage van je inkomen af te staan voor de armen, de zakat, een van de vijf zuilen. Dat is een vroege vorm van belasting betalen en inkomensnivellering. Ook staat de koran vol met aanbevelingen om slaven vrij te kopen of vrij te laten. Bij de eerste volgelingen van de profeet hoorden vrijgelaten slaven, vrouwen, armen. Alleen gehoorzaamheid aan God werd gepredikt, maar onderling was de eerste islamitische gemeenschap in Medina opvallend – ik zou haast zeggen: socialistisch. Heel weinig hierarchisch. Veel van de vroege islam, de openbaringen, bestonden uit vergaande hervormingen, meer gelijkheid tussen de seksen, meer verdeling van rijkdom. Er zit dus wel degelijk ook een politieke boodschap in de oorspronkelijke islam, en nu bedoel ik niet wat we op dit moment de politieke islam bedoelen, richting fundamentalisme. Die oorspronkelijke, egalitaire islam is ook waar vernieuwers op terug grijpen, als Reza Aslan, Tariq Ramadan, Amina Wadud, Nawal El Saadawi.

 7. Ik ben zelf moslim, maar heb een broertje dood aan de sharia, zeker als t mij verplicht zou worden, ook de sharia is mensenwerk, dat best wel verouderd is naar mijn mening. Het goddelijke is naar mijn mening iets dat universeel is en overal geld of je nu op de planeet aarde of op jupiter zit. Het irriteerd mij eigenlijk ook wel als allerlei leken mij gaan vertellen wat de islam is. Voor mij is de islam een verpakking van een boodschap die vele zieners, soefi’s en profeten brachten, namelijk een bron van kennis die dienst kan doen in de innerlijke zoektocht naar de ziel/ het goddelijke / de essentie van het leven.
  Mensen zijn kunstenaars in t verpakken, en gaan daarna de verpakking verafgoden, terwijl wat binneninzit datgene is wat telt.

 8. Met alle respect voor de goede informatieve inhoud van dit log, vraag ik me af of ook dit geen “onder-ons sfeer” log is/word.
  Met onder-ons bedoel ik de al ingenomen standpunten, die slechts door meer informatie word ondersteund.

  De echte discussie en dus ook gedwongen worden tot het innemen van informatie, vind plaats op het werk, in de buurt, tijdens de verjaardag enz.

  Hoe kan het, dat die toffe moslim collega een geloof aanhangt, wat zich zo extreem laat gelden?
  Waarom is die sociale vakbondsactivist zo extreem anti-moslim?
  Dààr is de informatie nodig en daar moeten we meer de bek lostrekken.

  Verder, wetten religieus of niet, kunnen altijd op meer manieren worden uitgelegd/opgevat, van gij zult niet doden tot de maximum snelheid.
  Ook ik als niet religieuse socialist laat me de wet door niemand voorschrijven en overtreed die wanneer nodig 😉

 9. @ Devis (9):

  Als je goed leest, zie je dat op dit weblog ook “andere” geluiden worden gepubliceerd. Mits die redelijke argumenten inhouden. Want het probleem is, dat als het over Islam en/of moslims gaat -wat hier nogal eens gebeurt- een stroom van beledigende, ongenuanceerde, onbeargumenteerde enz. reacties binnen blijkt de stromen. Als Anja die allemaal zou doorlaten, zou dit weblog grondig van karakter veranderen, en ik kan mij voorstellen dat zij dat niet wil. Velen zouden dan ook afhaken, denk ik.

  Natuurlijk vindt “echte” discussie ook elders plaats. Maar heb je dan de indruk, dat degenen die hier reageren niet elders ook de discussie aangaan? Dan lijkt mij die geheel verkeerd.
  En als ik hier reageer, is dat (mede) gebaseerd op eigen ervaringen. Juist aan die generaliserende (voor)oordelen, die kennelijk niet zijn gestoeld op ervaringen met concrete individuen, heb ik een bloedhekel. Daarvan wodt niemand wijzer, ook niet op dit weblog.

  Overigens: prima dat je je niet de wet laat voorschrijven en die overtreedt wanneer nodig! Maarreh…..ik adviseer je op z’n minst wel bepaalde onderdelen van het Wetboek van Strafrecht serieus te nemen! 🙂

 10. #9: Devis, de stukjes over islam van Anja en reacties/aavullingen kunnen ons juist helpen om met collega’s op het werk, met vrienden op verjaardagen etc. meer inhoudelijk te reageren op allerlei prietpraat als ‘dan gaan ze de sjaria invoeren’. We weten nu tenminste dat dat niet zo is. Dus: lees Anja’s log en doe iets met die kennis.

  #8: Salima, Anja heeft net betoogd dat de sjaria geen oud stoffig wetboek is. Hoe kun je dan zeggen dat de sjaria verouderd is? Net als Nederlandse wetten wordt de sjaria permanent aangepast aan nieuwe situaties (tenminste, zo zou dat moeten gaan). Je zegt toch ook niet dat je een broertje dood hebt aan het Wetboek van Strafrecht omdat de eerste uitgave uit, laten we zeggen, 1850 dateert?

  #6: Olav, de sjaria wordt in Nederland al volop toegepast, in ieder geval door alle belijdende moslims. Zoals Anja zegt bevat de sjaria allerlei regels voor het uitoefenen van de religie en intermenselijke relaties. Dat gebeurt op basis van vrijwilligheid, zoals ook in islamitische landen niemand gedwongen wordt vijf keer per dag te bidden en op vrijdag naar de moskee te gaan. Ook het islamitische erfrecht is binnen ons systeem met wat creativiteit toepasbaar en wordt ook toegepast. Ik heb zelf in onze huwelijkse voorwaarden wat bepalingen over de verdeling van goederen op laten nemen om dat meer bij de sjaria te laten aansluiten. Wat niet toepasbaar is in Nederland, zijn strafrecht, ondernemingsrecht en delen van het familierecht. Verder geeft Anja ook al aan dat moslims zich aan de wetten van het land moeten houden. Als die zouden inhouden dat moslims hun religie niet vrij zouden kunnen belijden of bijv. gedwongen zouden worden alcohol te drinken, dan ligt dat anders. Als dat mogelijk is zou dan moeten worden geprobeerd die wetten via legale weg te laten wijzigen of te emigreren. In Nederland is dat (nog) geen probleem. Anders ligt het in bijv. China, waar moslims (Oeigoeren) al verdacht zijn als ze een Koran in huis hebben. Toch zie je daar geen massale emigratie.

 11. @ Anja (7) ewn Hendrik Jan Bakker (11):

  OK. Waar het mij in nr. 6 om gaat, is: de sharia kan op geen enkele manier de Nederlandse (Grond)wet “overrulen”. Volgens mij bestaat daarvoor een nogal onberedeneerde angst. (Mijn laatste twee zinnen kunnen inderdaad verwarring wekken).

  Het is mij volledig duidelijk dat de Islam ook de verhoudingen tussen mensen onderling betreft, en daarvoor richtlijnen en regels geeft.

  (Hendrik Jan: het Wetboek van Strafrecht stamt uit 1886, om precies te zijn :)).

 12. Anja schrijft “veel niet-moslimse Nederlanders die bang zijn”.
  En al die vluchtelingen dan uit Islamitische landen die naar Nederland zijn gekomen vanwege de verdrukking onder Shariah ?
  Dit willen toch ook geen nieuwe onvrijheid hier?
  Gaat er voor Anja van de Islam de zelfde heilsverwachting uit als
  het communisme destijds? Dat is toch ook mislukt?

 13. Hou toch op Paul. Nergens ontken ik dat er landen zijn, ook islamitische, waar het slecht staat met de mensenrechten en burgerrechten – ik voer net Abu Zayd op die heeft moeten vluchten. En nergens, maar dan ook helemaal nergens, stel ik de islam voor als een heilsleer. Ik zou alleen graag willen dat mensen er wat meer van weten voordat ze oordelen. Waaronder jij. Lees nou toch eens gewoon wat er staat voordat je reageert.

 14. Beste Anja, het zijn de landbouwwetten van Medina en het commercierecht van Mecca dat met pre Islamatisch Arabische bedoeinen wetten plus Joods, Romeins en overwonnen volken recht
  de Shariah vormt. Dit taalgebouw valt in vier scholen uiteen en
  is in anderhalf millenium uitgegroeid tot machtsmiddel door verregaande bemoeienis in de persoonlijke levenssfeer en
  aantasting van de vrije keuze of geweten van het individu.

  Ik ga toch ook niet pleiten voor de herinvoering van Keltisch recht in de EU omdat hier in Europa vroeger de Kelten woonden?
  Waarom verleent de SP dan platform voor de globalisatie van de politieke Islam?. Vanwege de circa half miljoen stemgerechtigde
  moslims soms? Ik begrijp het echt niet.

 15. Wat de sharia is heb ik net uitgelegd.
  Ik heb nergens gepleit voor de invoering van de sharia in Europa.
  De SP verleent geen platform voor ‘de globalisatie van de politieke islam’.
  Inderdaad, je begrijpt het echt niet.

 16. Hoi Hendrik,

  Ik weet weinig over de sharia, ik weet ook niet hoe t er op dit moment zit ermee, wat ik bedoel is dat die wetsgeleerden mij wel bepaalde ideeen kunnen geven, bepaalde kennis, maar niet dat zij het recht in pacht hebben om de sharia aan mij op te leggen, wat in bepaalde landen gebeurt. Wat ook elke imam of wetsgeleerde zegt aan t eind van zijn exegese, wa allahu ahlam, en God weet’ , daarom geloof ik in de montesqeuiaanse scheiding van kerk en staat, zodra die twee zich verenigen kan t niet anders of er wordt onrecht gepleegd jegens het individu. Sharia als toelichting op de heilige Koran is prima, zoals de joodse Midrash, maar als hoogste wet voor een staat vind ik t zeer gevaarlijk, omdat je dan aan de descretie van de Korangeleerden bent overgeleverd in plaats aan een rechtstaat die gebonden is aan democratische wetten.
  Marokkaans familierecht is een voorbeeld waar sharia gebruikt wordt om vrouwen te discrimineren in t familierecht. Zelfs met de nieuwe wet is er weinig veranderd voor marokkaanse vrouw.
  Overigens vind ik ook het Franse verbod op hoofddoeken een voorbeeld van de schending van de scheiding tussen kerk en staat. De staat bemoeit zich met de religieuitoefening en dat hoort niet in een democratische rechtstaat.

 17. Hallo allemaal,

  eerst wil ik even reageren op Salima die zei: “Ik ben zelf moslim, maar heb een broertje dood aan de sharia”
  Hierop heb ik te zeggen dat wanneer je een ECHTE moslima bent, je het hele “pakket” van moslim zijn moet nemen, iedereen kan selecteren, van hmm dit doe ik graag dit neem ik er bij maar dat oh nee dat wil ik niet doen. Je bent volledig moslim of je bent het niet. Trouwens ik weet al welke kant je gaat als je praat over “zieners en soefies” –>de verkeerde kant op (maar ja wie ben ik nou om over “jou” te oordelen hmm)

  En dan zegt meneertje Paul vd drift het volgende:

  “En al die vluchtelingen dan uit Islamitische landen die naar Nederland zijn gekomen vanwege de verdrukking onder Shariah ?”
  Dus volgens jouw mening gaan heel wat vluchtelingen vluchten omdat ze onderdrukt worden (daar ben ik het mss wel mee eens) maar dat ze onderdrukt worden door de sharia (daar wil ik wel bewijzen van aub)….dat getuigt hoeveel verstand jij wel niet hebt van de sharia. ten eerst de sharia is gezonden als HULP voor de mensen, en zeker niet om die mensen te onderdrukken. Elke moslim streeft naar de sharia, want alleen wanneer dit strafrecht wordt ingevoerd zullen de mensen rust kennen. Het westen (onder andere nederland) word geteisterd door verkrachtingen, dodelijke ongevallen door alcohol, drugsverslaving, prostitutie,..(moet je nog meer horen), In mekka of medina of noem maar een andere (echte) islamitische staat kunnen handelaars hun geld gewoon onbewaakt achterlaten wanneer ze gaan bidden. De sharia waakt over hun recht, zij hebben niks te vrezen behalve Allah.
  Trouwens wees maar gerust–> de islamitische wetgeving kan enkel op moslims worden toegepast. Nou en als het in nederland word ingevoerd. Jij bent er niet aan onderheven. En ik ben er zeker van dat dat niet zal gebeuren, het is bijna onmogelijk om de sharia hier toe te passen, je kan geen twee wetsystemen in een klein landje doen gelden, dat is gekkenwerk.

  groetjes (en val me maar gerust aan, maakt mij niet uit…)

 18. Om deze oude koe maar weer eens wat nieuw leven in te vlazen. 😉

  @ Shahida: Het zou je sieren als je wat kritischer zou zijn en niet allerlei Saoudi-propagandapraatjes voor zoete koek zou slikken. In Saoudi-Arabië komen verkrachtingen (denk bijvoorbeeld aan de uitbuiting van buitenlandse dienstmeisjes en vormen van slavernij!), alcohol- en drugsverslavingen (b.v. onder de ontaarde bovenklasse) net zo goed voor als hier, alleen gebeurt het daar allemaal achter de gordijntjes.

  Overigens wordt in geen enkel land de volledige shari’a toegepast, dus ook niet in Saudi-Arabië.

  Saudi-Arabië is een in veel opzichten achterlijk, feodaal land dat de mensenrechten van haar burgers niet respecteert en vrouwen de meest idiote, discriminerende beperkingen oplegt.

  Ik ben het met je eens dat je als moslim je aan alle regels van de islam moet houden, maar iedereen heeft zijn eigen interpretatie. Waarom zouden er anders zoveel stromingen en sektes zoals sunnieten, sji’ieten, soefi’s, ahmaddiya’s, alevieten en de 4 wetsscholen etc. bestaan? Terwijl we toch allemaal hetzelfde geloof aanhangen. 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *