Verklaring van Gate48

Verklaring van gate48

Wij, leden van gate48, een platform voor kritische Israëli’s in Nederland, volgen de escalatie van het geweld en het onnodige verlies van levens in Israël/Palestina met veel pijn en bezorgdheid. Israël heeft het recht om haar bevolking te beschermen, maar het bombarderen van een dichtbevolkt gebied en het doden van onschuldige burgers in Gaza is een criminele daad van collectieve bestraffing. Net als vorige aanvallen op Gaza, zal ook deze operatie de raketbeschietingen niet stoppen en zal het de vijandelijkheden niet beëindigen. Wij roepen daarom op tot een onmiddellijke beëindiging van de Israëlische militaire operatie in Gaza.

De huidige escalatie die begon met de gruwelijke ontvoering en moord van drie Israëlische jongens kan niet uit de context worden gehaald. Palestijnen wonen al tientallen jaren onder een wrede en onrechtvaardige bezetting die hen berooft van hun fundamentele mensenrechten en die vele onschuldige levens heeft gekost. Geen misdaad, hoe afschuwelijk ook, rechtvaardigt het straffen van een hele bevolking. Veiligheid voor beide volkeren kan alleen worden bereikt door de opheffing van de blokkade van Gaza en de beëindiging van de bezetting.

Sinds de ontvoering en moord op de tieners, hebben Israëlische politici het geweld en de oproepen tot wraak door het Israëlische publiek niet geprobeerd te stoppen. Integendeel: zij gebruikten de media telkens om het publiek verder op te hitsen en om haat en woede tegenover Palestijnen te verspreiden. Dit leidde uiteindelijk tot de gruwelijke moord op een Palestijnse jongen die levend werd verbrand. Hoewel veel Israëlische politici deze moord meteen veroordeelden, namen zij geen verantwoordelijkheid voor hun rol in het oplaaiende en onbedwingbare geweld tegen Palestijnen binnen en buiten Israël.

De huidige aanvallen hebben al 36 burgers in Gaza gedood, waarvan 11 kinderen. Collectieve straf is een onacceptabel antwoord op elke vorm van geweld. Wij roepen de Nederlandse overheid, als onderdeel van de EU, op om van Israël te eisen een onmiddellijk einde te maken aan de Israëlische militaire operatie.

gate48 statement

We, members of gate48, a platform for critical Israelis living in the Netherlands, follow the escalating violence and unnecessary loss of life in Israel/Palestine with grave pain and concern. Israel has the right to protect its people, but bombing a densely inhabited area and the killing of civilians in Gaza is a criminal act of collective punishment. Just like other attacks on Gaza before, this operation will not stop the rocket shooting and will not end hostilities. We therefore call for an immediate end to the present Israeli operation on Gaza.

The current escalation that started with the horrendous kidnapping and killing of three Israeli boys cannot be taken out of context. Palestinians have been living for decades under an occupation that deprives them from their basic human rights and has taken many innocent lives. No crime, horrific as it is, justifies punishing an entire population. Security – for both peoples – can only be achieved by lifting of the siege over Gaza and bringing an end to the occupation.

Since the kidnapping and murder, Israeli politicians did not try to stop vigilante violence and calls for revenge by the Israeli public. On the contrary: they continuously used the media to incite the public, and to spread hate and anger towards all Palestinians. This resulted in the horrifying murder of a Palestinian boy who was burned alive. Although many Israeli politicians were quick to condemn the murder, they did not take responsibility or change their role in the escalating atmosphere of unrestrained violence towards Palestinians within and outside Israel.

The current attack already took the lives of 36 civilians in Gaza, 11 of which are children. Collective punishment is an unacceptable answer to any kind of violence. We call upon the Dutch government as part of the EU to demand from Israel to implement an immediate cessation of the Israeli military operation.

www.gate48.org