Discriminatie

De minister ontkende het nog een hele tijd, zij zou nooit juridisch overtuigende bewijzen van discriminatie hebben gezien. Maar voor wie voldoende contact heeft met de ‘allochtone’ bevolking was het allang duidelijk – er wordt wel degelijk gediscrimineerd. Hoe kan het ook anders: 51% van de Nederlandse bevolking denkt negatief over moslim-migranten en dat zou niet tot uiting komen in de mate waarin allo en auto gelijk behandeld worden – in opleidingen, bij stages, bij banen?

Twee onderzoeken liggen er nu in ieder geval. Beide gepresenteerd in de Volkskrant van zaterdag. Groen Links heeft een onderzoek laten doen door de Universiteit van Utrecht. Gelijkgekwalificeerde autochtone en Marokkaanse mbo’ers belden naar bedrijven, met een verzoek om een stageplaats. Van de 61 Marokkanen die belden mochten er 9 een uitnodigingsgesprek gaan doen, van de 49 autochtonen mochten er 20 op gesprek komen. Conclusie: Marokkaanse jongeren hebben 30% minder kans op een stageplaats dan hun autochtone leeftijdsgenoten. In de bouw hebben ze zelfs bijna drie keer zo weinig kans. Alleen in de horeca zijn Marokkanen gewild, dat wil zeggen: Marokkaanse meiden. In de meeste bedrijfstakken geldt de discriminatie vooral voor Marokkaanse jongens.

Naima Azough van Groen Links zegt dat het vooral de erkende leerbedrijven zijn die een voorkeur voor autochtonen aan de dag leggen, dat zijn bedrijven die overheidsteun ontvangen om stagiairs in dienst te nemen. Dus heeft de regering een goede gelegenheid om in te grijpen. En scholen moeten vaker melding maken van discriminatie.

Jaap Dronkers, hoogleraar stratificatie en ongelijkheid, heeft een aantal Europese landen met elkaar vergeleken over de kansen van allochtonen op de arbeidsmarkt. Nederland komt er, helaas voorspelbaar, slecht af.

Lang is aangenomen dat de ondervertegenwoordiging van allochtonen in veel banen het gevolg was van een achterstand in opleiding en taalvaardigheid. Maar de tweede generatie migranten heeft – gemiddeld – een enorme inhaalslag gemaakt. Het punt is nu dat als ze hun best hebben gedaan voor een diploma, en inmiddels vloeiend Nederlands spreken, en geheel thuis zijn in Nederland, dat ze dan ook een evenredige kans moeten hebben op werk. Dat is in hun eigen belang, maar ook in dat van de samenleving als geheel, stelt Dronkers.

Discriminatie van goed opgeleide niet-westerse migranten is gevaarlijk voor de samenleving. Gewelddadige acties worden niet gepleegd door de meest onderdrukten, die hebben geen tijd voor opstand. Ze worden vooral gepleegd door diegenen die hoop koesterden (bijvoorbeeld omdat zij beter onderwijs volgden) maar de hoop in rook zien opgaan, bijvoorbeeld door discriminatie op de arbeidsmarkt.

Als hooggeschoolde, niet-westerse, tweede-generatie allochtonen geen werk op niveau vinden, moeten ze vaker werk doen op een veel lager beroepsniveau dan hun autochtone tegenvoeters, zegt Dronkers. En alles wijst er op dat niet-westese allochtonen in alle Europese landen op de arbeidsmarkt gediscrimineerd worden, maar in Nederland het ergste. Kortom: het is la niet meer het onderwijs dat de nadruk van het integratiebeleid moet krijgen, zoals nu in Nederland gebeurt. Het heeft weinig zin om mensen eerst hoog op te leiden wanneer ze vervolgens geen gelijkwaardige plaats op de arbeidsmarkt kunnen krijgen.Dronkers: zonder effectieve wetgeving tegen discriminatie op de arbeidsmarkt kan het etnische conflict anders nog veel grimmiger worden.

13 gedachten over “Discriminatie

 1. In het betoog worden 2 veronderstellingen gepresenteerd die volgens mij absoluut niet door feiten worden onderbouwd, maar slechts door een gevoel dat ik niet deel.

  1.Allochtonen worden gediscrimineerd
  2.Deze discriminatie leidt tot radicalisering en geweld.

  Allochtonen kunnen in Nederland hun eigen scholen, moskeeen, omroepen, verenigingen e.d stichten zonder dat iemand ze wat in de weg legt. Dus ik ben benieuwd waar deze vermeende discriminatie uit blijkt. Die steekproef van 110 personen toont in ieder geval helemaal niets aan. Iedere 6 vwo’er met een beetje wiskunde in haar pakket kan dat beamen.

  En het weigeren van een sollicitant omdat ze een hoofddoekje draagt noem ik geen discriminatie. Op de omslag van vrouwenbladen prijken ook nooit vrouwen met hoofddoekjes (of mannen); is dat dan ook het gevolg van discriminatie?

  Maar stel dat discriminatie leidt tot geweld. Hoe komt het dan dat de eeuwen-lange discriminatie van andere groepen nog nooit tot geweld heeft geleid. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat we moeten ophouden met het discrimineren van vrouwen of homo’s , omdat ze anders misschien geweldadig worden en gaan radicaliseren.

  Maar het feit, zoals u zelf aangeeft, dat allochtonen mogelijk gevaarlijk kunnen worden, zou voor mij als werkgever juist een extra reden zijn om geen allochtonen aan te nemen.

 2. Een helder stuk, dat van Dronkers. Het mechanisme dat hij beschrijft gaat overigens ook op voor andere groepen.

  Maar waarom ik reageer is, omdat de openingsalinea de zaken in een perspectief zet dat ik zo graag vaker zou willen tegenkomen. Zeker in de politiek. Juist in de politiek.

  In de Nederlandse discussie over de verhouding tussen allochtonen en autochtonen speelt de vraag of er discriminatie van migranten op de arbeidsmarkt bestaat, een ondergeschikte rol. Het debat lijkt zich te concentreren op een meer theologische confrontatie tussen christendom, verlichting en islam, hoewel maar een klein deel van de Nederlandse bevolking (inclusief migranten) actief gelovig is.

 3. Jim schrijft: In het betoog worden 2 veronderstellingen gepresenteerd die volgens mij absoluut niet door feiten worden onderbouwd

  Welk betoog bedoel je, Jim? Dat van Anja of dat van Dronkers? Heb je dat stuk van Dronkers eigenlijk wel gelezen?
  Zo nee, doe dat dan eerst even voor je met zo’n oude grammofoonplaat aankomt. Zo ja, dan kun je niet staande houden dat het betoog van Dronkers niet door feiten onderbouwd is en stort jouw hele betoog met een noodklap in, wat mij betreft.

 4. Mijn man heeft drie jaar lang gesolliciteerd op allerlei vacatures. Nooit werd hij uitgenodigd, meestal kregen we helemaal geen reactie op zijn sollicitatie brieven. Totdat hij zijn overduidelijke islamitische voornaam veranderde in de nederlandse variant. Zijn achternaam is niet overduidelijk qua afkomst dus ineens werd hij uitgenodigd op gesprekken. Daarna werd hij dan alsnog afgewezen omdat bij kennismaking hij zijn eigen voornaam gebruikte en overduidelijk een accent heeft en geen nederlander is. Daarop hebben we de voornaam in de CV maar weer terugveranderd. Uitnodigingen op sollicitaties zakten meteen weer naar het nulpunt. Nu heeft hij eindelijk tijdelijk werk gevonden via een uitzendbureau, die hij zo ongeveer wekelijks lastig viel. Vertel mij dus niet dat er geen discriminatie is, ik ben dus ook erg blij met dat rapport. Eindelijk wordt het nu ook wetenschappleijk onderbouwd, wat onder de niet van origine nederlandse werkzoekende al bij jaar en dag bekend is.

  @ Jim , verschil tussen homo’s en mensen van niet nederlandse origine is dat je als homo je geaardheid ook kon verhullen. Dat gaf voor hen de mogelijkheid om toch werk te vinden. Iedereeen kon doen of het niet bestond en dan was het er ook niet. Vandaar dat radicalisering van homo’s denk ik is uitgebleven.
  Pas toen de homobeweging naar buiten trad en men de geaardheid niet langer wilde verhullen werden ook de homo’s radicaler. De gayparade is daar denk ik een voorbeeld van. Radicaal hoeft namelijk niet altijd gewelddadig te betekenen.
  Wat vrouwen betreft , denk ik dat die altijd de mindere agressieve/gewelddadige vormen van radicalisme hebben beleden. De vrouwen bewegingen in het begin van de vorige eeuw en die van de jaren 70 , waren toch zeker radicaal te noemen.

  Je opmerkingen over hoofddoekjes( een lap van van minimaal een meter in het vierkant is een doek , geen doekje), raken kant noch wal daar in het artikele juist opgemerkt wordt dat niet van nederlandse origine afkomstige meisjes het beter doen op de arbeidsmarkt. Als hoofddoekdraagster weet ik dat er best wel problemen zijn, maar toch zijn er nog wel mogelijkheden om werk te vinden.
  Je laatste opmerking in je stuk is helemaal een krome redenatie. In het artikel wordt gesproken over mensen die hun hoop in rook zien opgaan door discriminatie op de arbeidsmarkt. Juist als jij ze als werkgever een kans zou geven, blijft die hoop intact en is de kans dus op radicalisering kleiner.

 5. Fien, daar zeg je in je laatste zin mijns inziens iets heel kernachtigs: wanneer er geen hoop meer is (op een beter leven, groei, gelijke kansen, bestaansrecht, etc., elementaire zaken) is de kans op ‘radicalisering’ groter. Ik schrijf radicalisering tussen aanhalingstekens omdat radicaal ook “ingrijpend” betekent en niet altijd negatief hoeft te zijn. Ga maar na, alleen ingrijpende hervormingen veranderen de wereld, ook ten goede.

  Maar goed. Geen hoop = gevoel van machteloosheid. Geen macht hebben om je eigen leven in te richten zoals jij dat wil. Geen hoop hebben, en je machteloos voelen kan resulteren in 1. apathie en/of depressie (naar binnen gekeerde woede) of 2. ageren vanuit woede. Wanneer ik iets meemaak waarbij ik me machteloos voel, valt me die losse stoeptegel in de straat veel sneller op. Wanneer ik niets meer te verliezen zou hebben, dan pak ik hem misschien wel op…

 6. Jim, kennelijk heb je niet goed gelezen. Goedgeschoolde allochtonen kunnen radicaliseren bij uitsluiting van de arbeidsmarkt. Als dit voor jou een reden is om ze NIET aan te nemen, steun jij in feite passief het terrorisme. Van je landgenoten moet je het maar hebben…

  Verder schrijf je dat moslims hier scholen, moskeeën, verenigingen kunnen beginnen – dat is absoluut waar, maar het gaat juist om werkgelegenheid voor de niet-westerse hogeropgeleide allochtoon. Als op de arbeidsmarkt de deuren gesloten blijven, is er daar gewoon sprake van discriminatie. Punt. Geen discussie over mogelijk.
  Dat die discriminatie er wellicht niet is op andere terreinen is een ander verhaal.

 7. Het onderzoekje van GroenLinks staat niet op zichzelf. Enkele studenten hebben het afgelopen jaar ook op eigen initiatief een groot aantal identieke brieven gestuurd onder Nederlandse en Marokkaanse namen, met hetzelfde resultaat als het onderzoek en het verhaal van Fien. Ook hebben Marokkanen die werden afgewezen daarna onder Nederlandse naam gesolliciteerd (of een Nederlandse vriend laten bellen, als het om telefonische sollicitaties ging), waarbij de vacature helemaal niet vergeven bleek te zijn, zoals in de eerdere reactie werd aangegeven. Het onderzoek van GroenLinks bevestigt dus alleen wat al lang bekend was. Tijd voor actie dus: mensen die de indruk hebben dat ze gediscrimineerd worden zouden het altijd nog eens onder Nederlandse naam moeten proberen, en bij gebleken discrmiminatie een anti-discriminatiebureau moeten inschakelen. Zo kan er een zwarte lijst van onverantwoordelijke bedrijven worden aangelegd, die vervolgens door de overheid worden beboet en aan de schandpaal genageld. Er gaan geruchten dat de overheid zelf ook flink discrimineert…

 8. Ik geloof direct, nee ik weet het zeker dat veel werkgevers als zij een sollicitatie krijgen van iemand met een Marokkaanse naam dan liever even verder kijken of er geen geschikt iemand met een Nederlandse naam te vinden is.
  Maar, laten we nou eens realistisch blijven en doodgewoon erkennen dat daar ook een duidelijke oorzaak aan ten grondslag ligt.
  Voor iemand die geen oogkleppen op heeft is het in de afgelopen jaren toch wel duidelijk geworden dat crimineel gedrag van veel Marokkaanse jongeren wel erg veel aan de orde was en vaak nog is.
  Lees slechts het boek van Hans Werdmolder met als titel ,,Marokkaanse lieverdjes,, er maar eens op na.
  Niemand kan toch beweren, dat deze schrijver alles uit zijn duim zuigt.
  Nou, dan zal het best wel zo zijn dat we in bepaalde gevallen van discriminatie ten opzichte van Marokkaanse solicitanten kunnen spreken maar dat valt dan onder de bekende uitdrukking
  dat vaak de goeden onder de kwaden moeten lijden…

 9. De discriminatie waarvan spake is, is niet meer dan natuurlijk. Iedereen die een baan te vergeven heeft neemt eerst familie, dan bekenden en tenslotte pas vreemden aan. En binnen die vreemden kiest hij degenen bij wie hij zich het meest vertrouwd voelt. Een kruis is vertrouwder dan een hoofddoek, een spijkerbroek vertrouwder dan een djellaba. Bij allochtonen werkt het hetzelfde, met de categorien omgekeerd. Want dat is de natuurlijke gang van zaken, ook wel bekend als “het hemd is nader dan de rok”

 10. Dat zou betekenen dat we ons er bij neerleggen dat een hele groep mensen moet lijden onder de daden van een minderheid. We hebben een rechtsstaat om dat te voorkomen, Frans. En evenzeer voor Ruud, we hebben een overheid die er in principe (deze doet dat heel slecht) voor zorgt dat de door jouw geschetste ‘natuurlijke’ discriminatie aan banden wordt gelegd om er voor te zorgen dat alle burgers gelijke kansen krijgen. Zonder dat blijven we in een voorstadium van de beschaving waarin het recht van de sterkste geldt en eigen soort eerst, en iedereen die bij een minderheid hoort pech heeft gehad. Persoonlijk wil ik daar niet graag naar terug.

 11. Anja,

  Je hebt gelijk als je stelt dat we een rechtstaat hebben.
  De overheid heeft dan de plicht om recht te doen aan de bewoners van dit land.

  De bewoners van dit land hebben dan natuurlijk ook de plicht zich te houden cq aan te passen aan de geldende regels van het land.

  Diegeen die zich daar niet aan houden zijn zelf oorzaak van het ontstaan van een maatschappij waar sprake is van een tweedeling.

 12. Hallo Anja,

  Dat klopt, maar dat betekent dat acties tegen dit proces niet gevoerd moeten worden uit naam van allochtonen, maar uit naam van iedereen die te lijden heeft van het feit dat heel veel banen via netwerken worden vergeven. Men noemt het proces dan ook gewoonlijk geen discriminatie, omdat dat laatste impliciet “deselectie op ras (oid)” veronderstelt, terwijl het “deselectie op klasse” of “deselectie op netwerk” is. Die andere naam haalt meteen het zo vervelende heilig verontwaardigde toontje eraf, waardoor ineens veel meer mensen begrip zullen hebben!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *