EAJG vraagt Verhagen rapport Goldstone onverkort te aanvaarden

EAJG vraagt Verhagen rapport Goldstone onverkort te aanvaarden

Vandaag praat de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken met minister Verhagen over het rapport van de Commissie Goldstone. Morgen is het rapport aan de orde in de Raad voor Mensenrechten HRC van de Verenigde Naties. Een Ander Joods Geluid heeft minister Verhagen de volgende brief gestuurd:

AAN: Drs. M.J.M. Verhagen, Minister van Buitenlandse Zaken
VAN: Bestuur, Raad van Advies en sympathisanten van Stichting Een Ander Joods Geluid,

Amsterdam 28 september

Geachte heer Verhagen,

Wij, het bestuur, leden van de Raad van Advies en sympathisanten van Een Ander Joods Geluid, hebben met instemming kennis genomen van het rapport dat de Fact Finding Commission onder leiding van rechter Richard Goldstone heeft uitgebracht over de omstandigheden rond en tijdens de Israëlische militaire operatie ‘Cast Lead’ van de afgelopen december- en januarimaand in Gaza.

Wij zijn van mening dat de commissie op een afgewogen manier gebruik heeft gemaakt van haar – bij het aanvangen van haar taak, verruimde – mandaat, dat haar de gelegenheid gaf aandacht te schenken aan de gedragingen van zowel Hamas als van de Israëlische strijdkrachten. Tevens gaf het haar de gelegenheid het conflict te plaatsen in een context, door de omstandigheden die eraan vooraf gingen, in haar beschouwingen te betrekken, evenals de situatie zoals die was, nadat de vijandelijkheden waren gestopt.

Wij constateren dat de commissie in essentie veel bevestigt van wat mensenrechten-organisaties als Amnesty International, Human Rights Watch, The Palestinian Center for Human Rights, en B’tselem al op grond van hun eigen onderzoek hadden geconcludeerd. We stellen tevens vast dat ook uit de gelederen van het Israëlische leger – via de organisatie Breaking the Silence – stemmen zijn opgegaan die de bevindingen van de commissie staven. Uit alles rijst een beeld op van ernstige schendingen van de normstelling op diverse rechtsgebieden van het internationaal recht, met name – maar niet uitsluitend – door de massale aanwezigheid en het optreden van de Israëlische strijdkrachten in en rond Gaza.

Wij zijn van mening dat handhaving van het internationale recht van het allergrootste belang is als het aankomt op het naleven van mensenrechten en dat dit recht bovendien een zeer belangrijke rol kan spelen bij het reguleren en oplossen van gewapende conflicten. Wij menen dat de Commissie Goldstone in dat kader in haar rapport een aantal aanbevelingen heeft gedaan – met name die waarmee het Israël wil dwingen om de in het rapport genoemde feiten zelf onder ogen te zien – die een belangrijke aanzet kunnen leveren tot de oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict.

Nederland heeft onder uw ministerschap – terecht – van het naleven van de mensenrechten een speerpunt van het beleid gemaakt. Het zet zich bovendien met vasthoudendheid in voor een rechtvaardige oplossing van het Midden-Oostenconflict. Het zal ons inziens daarom getuigen van een consequente houding en de geloofwaardigheid van het beleid ten goede komen, als Nederland zich nu onverkort achter de bevindingen van de commissie Goldstone zou stellen.

Met deze brief doen wij daarom een klemmend beroep op u om het rapport Goldstone zonder voorbehoud of beperkingen te steunen in haar analyse, conclusies en – vooral – in al haar aanbevelingen.

Namens het voltallige bestuur van EAJG, Jaap Hamburger, vz.;

Leden van de Raad van Advies;

Namens sympathisanten van de Stichting: Max Arian, Margot Israels, Peter Cohen, Maarten Jan Hijmans, Eddy Keizer, Anneke Jos Mouthaan, tevens medeoprichtster van European Jews for a Just Peace, Raymond Nethe

4 gedachten over “EAJG vraagt Verhagen rapport Goldstone onverkort te aanvaarden

 1. Constateren dat Abbas door de knieën is gegaan onder de druk van de VS en Israël, wat gezien de voorgeschiedenis niet vreemd is, en constateren dat dat opnieuw betekent dat meer Palestijnen voor Hamas zullen kiezen omdat die niet zo makkelijk omkoopbaar zijn.
  Ik zal nog wat linkjes aangeven van Palestijnen die er ook niet bepaald gelukkig mee zijn.

 2. Onderdelen voor de pompen t.b.v de waterzuivering in Gaza.

  Om water te zuiveren tot schoon drinkwater zijn o.a. pompen nodig. In Gaza zijn deze pompen beschadigd door de Israëli’s. Vanwege de (reeds 3 jaar durende) blokkade kunnen die benodigde onderdelen niet ingevoerd worden. President Sarkozy van Frankrijk zag het schrijnende van deze situatie en zorgde ervoor (vlak na de Gaza-oorlog) dat de benodigde onderdelen voor deze pompen geleverd werden aan Gaza. Bij de toegang tot Gaza werden ze echter geweigerd door de Israëli’s. Ze zijn toen weer teruggebracht naar Frankrijk. En verder hoorden we er niets meer van.

  Je kan dus niet anders, dan tot de conclusie komen, dat het bewuste regeringspolitiek van Israel is, om de bewoners van Gaza op te schepen met ongezond water. De basiskwaliteit van het water wordt steeds slechter vanwege o.a. oprukkend zout water van zee. Er is al gemeld dat het water over 5 jaar onacceptabel zal zijn van kwaliteit. Het is blijkbaar de bedoeling van Israel om de 1,5 miljoen inwoners van Gaza zoveel mogelijk, ziek te maken. Ziek worden en uiteindelijk dood gaan. De zwakke mensen eerst, de sterkeren later. En dit verspreid over 10, 20 of 30 jaar. Een geleidelijke Palestijnse genocide. Dit wordt DE misdaad van de 21ste eeuw.
  Deze geleidelijke genocide zal nooit een hot nieuws-item worden – het gebeurt achter de schermen. (uiteindelijk zullen de overgeblevenen, de kans geboden worden, om te vertrekken naar omringende landen).

  Blijkbaar zit het Israëlische regime, in moreel opzicht zo slecht in elkaar, dat ze dit echt wil doorvoeren.

  De uiteindelijke doelstelling van Israel is bekend: het wil het grondgebied van Gaza bij Israel trekken, maar dan zonder de bewoners. Die moeten zoveel mogelijk dood gemaakt worden (of verhuizen naar de omringende landen). Volgens mij strookt dit niet met onze christelijke normen en waarden.

  Of je nou voor of tegen Israel bent, dit mag je toch niet laten gebeuren.

  De blokkade begon , 3 jaar geleden, met een invoer-verbod op medicijnen (wat heeft dit met de strijd tegen Hamas te maken?). Daardoor zijn inmiddels ca. 400 mensen overleden. Die hadden met die medicijnen nu nog grotendeels in leven kunnen zijn. USA en EU stonden helemaal achter die blokkade (want: geen protest). Dus: de geleidelijke genocide is reeds gaande.

  Niemand weet meer waarom die blokkade precies ingesteld is. Dat was omdat Hamas de democratische verkiezingen gewonnen had. Maar waarom is Hamas zo’n gevaar??? Waarom is Hamas betiteld als een terroristische organisatie???? (door USA en zijn slaafse volgelingen de EU).
  Hamas is slechts een voorwendsel. Het echte doel is om zoveel mogelijk door te kunnen gaan met het doden van Palestijnen. Dag in, dag uit. Jaar in, jaar uit. Volledig geruggesteund door Amerika en EU.
  __________________________________
  De Palestijnen wonen al net zo lang op hun grondgebied als, bij wijze van spreken, de Nederlanders op hun grondgebied. Alleen hebben zij de pech dat na W.O.II er een volk uit de lucht kwam vallen, dat claimde dat zij 2000 jaar geleden in dat gebied woonde (weliswaar met ca 5 andere volken, zoals de Filistijnen, de Kanaanen, enz) en dat zij het hele gebied nu voor zichzelf opeisen. De Palestijnen komen in enclaves te wonen, die helemaal ommuurd zullen zijn (als de muur helemaal afgebouwd is), zodat ze gevangen in eigen land komen te zitten. Op die ommuurde enclaves kan ook het middel van de blokkade toegepast worden.
  (Achteraf is duidelijk geworden waarom die Israelische nederzetting uit Gaza weggehaald is, door Sharon. Dat was om later het wapen van de blokkade toe te kunnen passen op dat gebied).

  Israel gebruikt de kunstmatige stilte (het doodzwijgen van de zaak) als een belangrijke vorm van psychologische oorlogsvoering. Het is zeer effectief, want de Westerse pers houdt die stilte ook aan. Op zo’n manier kan je rustig 1.5 miljoen mensen laten wegrotten. Geen mens die er iets van merkt.
  Nogmaals: of je nou voor of tegen Israel bent, dit mag je toch niet laten gebeuren.

  Paul IJsselstein
  Een verontruste staatsburger (ik schaam me om deel te zijn van een samenleving, wiens leiders deze genocide steunen).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *